Sistemas de envío de Solicitudes Plambe 2017-2018


A solicitude de incorporación, continuidade ou renuncia ao Plambe poden enviarse de dúas formas:

1) Preferentemente en formato dixital, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para empregar este procedemento é necesario que a persoa que realice o envío conte cun certificado dixital, DNI electrónico ou chave 365 para poder autenticarse.

URL do procedemento: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A

2) En formato papel: ben por Correos ou ben entregando a documentación nunha oficina de Rexistro. En calquera destes casos deberá ir en sobre aberto para que vos selen a data de envío.

Enderezo postal para o envío en formato papel:

Asesoría de Bibliotecas escolares
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Edif. Admin. San Caetano, s/n - 2º andar
15781 - Santiago de Compostela