Guión-tipo para o Proxecto Lector de Centro

Preséntase un posible guión para a elaboración do Proxecto Lector: recolle aspectos que interesa contemplar á hora de elaborar este documento.

Guión - tipo