Skip to Content

Convocatoria para participación no fondo solidariode libros e nas axudas para adquisición de libros e material escolar

Estimadas/os nais, pais, titores legais:

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado e regula a participación no fondo solidario de libros de texto.

Fondo solidario de libros de texto en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria, e en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria.

 Axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º de educación primaria, en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial.

 Axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial.

Segundo a convocatoria, o alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2016/17 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Porén, poderá solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos nesta orde. Tede en conta que este centro está incluído no proxecto E-DIXGAL.

Presentación de solicitudes

·        

Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1.1. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

·        

 A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2016/17, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarse unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2016/17.

·        

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferiblemente no centro docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

·        

A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

Prazo para presentar solicitudes: O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).

Documentación

As solicitudes do alumnado de EP e de ESO irán acompañadas da documentación acreditativa das circunstancias alegadas, concretamente:

 a) Identidade. Achegará copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

b) Membros computables da unidade familiar. Achegará copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2014, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 4º. Certificado de defunción.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no cal deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Grao de discapacidade. Achegará o certificado acreditativo do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación. O grao de discapacidade igual ao 33 % tamén se poderá acreditar coa resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social de recoñecemento dunha pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou coa resolución de recoñecemento dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, cando non autorice a consulta telemática.

d) Renda familiar. Achegará copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, do certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante correspondente ao exercicio 2014, cando non autorice a consulta telemática.

 e) Violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

f) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

 2. As solicitudes do alumnado de EE irán acompañadas unicamente da documentación acreditativa da identidade da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática.

3. As solicitudes do alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % irán acompañadas unicamente da documentación acreditativa da identidade da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática e do certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.

 4. As solicitudes do alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia irán acompañadas unicamente da documentación acreditativa da identidade da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática, e da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.

 

Podedes consultar o Orde de convocatoria premendo aquí   

E premendo aquí podedes acceder ao modelo de solicitude  

 

 

Bertamiráns, 24 de maio de 2016

A Directora

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

"Os soños na gaiola" de Manuel María

  Esta semana todo o centro estivo implicado nunha proposta do Equipo de Normalización linguística para achegarnos á obra do poeta da Terra Chá, Manuel María, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. A proposta consistía en que as aulas dos maiores escribían os  poemas nunhas lonetas que os máis pequenos tiñan que decorar.

  Así coñecemos os poemas do carro, o tractor, o caracol, o sol, o foguete, o cuco, a lebre, o ourizo e a bolboreta... que están todos no seu libro "Os soños na gaiola".

 

Gañadoras no concurso de chapas de Normalización

  Andrea e Lucía foron as alumnas gañadoras no concurso convocado polo equipo de Normalización  Lingüística para crear a chapa do Día das Letras Galegas.

O lema gañador foi:

"EN GALEGO. COMO CHE SOA?"

 

Debuxo: Andrea Pequeno Mirás de 1º B
Lema: Lucía Rodríguez Lema de 6º B

ADMISIÓN DE ALUMNADO 2016/17

PROCESO DE ADMISIÓN 2016-2017

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 

Con data 12 de maio de 2016 reúnese o Consello Escolar deste Centro en sesión extraordinaria para revisar as reclamacións presentadas pola puntuación nas solicitudes de admisión para o curso 2016-2017, así como comprobar e valorar a documentación acreditativa achegada. Tendo en conta a lexislación vixente, a nova documentación achegada, e as circunstancias que concorren neste proceso de admisión, este Consello Escolar ACORDA:

Conceder a seguinte puntuación total, ordenada de maior a menor, seguindo o establecido na Orde do 15 de marzo de 2013 e nas instrucións da Dirección Xeral de Centros e recursos humanos. Así mesmo acorda publicar a relación definitiva de tódalas solicitudes admitidas e non admitidas e informar desta resolución ás autoridades educativas pertinentes. Contra esta resolución poderase presentar recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Educación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte a esta publicación. A Comisión de escolarización ou o servizo provincial de inspección asignará prazas escolares a todo o alumnado non admitido neste centro.

 O prazo para que formalicen a matrícula os solicitantes admitidos será o establecido na lexislación vixente: do 20 ao 30 de xuño.

Para máis información diríxanse á Secretaría ou á Dirección do centro.

 

Bertamiráns, 12 de maio de 2016

COCIÑAconCIENCIA

Estimadas nais, pais, familias,

 

  Hoxe repartimos entre o noso alumnado unhas enquisas do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que pertencente ó CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS (CSIC), e está realizando un proxecto de divulgación científica chamado COCIÑAconCIENCIA, financiado pola “FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA A CIENCIA E A TECNOLOXÍA - Ministerio de Economía e Competitividade”, no que nunha primeira fase, pretende coñecer as pautas de comportamento dos cidadáns en relación ca seguridade alimentaria nos fogares. Para isto, achegamos unha enquisa que nos gustaría que os docentes distribúan entre o alumnado do CEIP Maia.

 

Pedimos a vosa colaboración e que as devolvades cubertas durante esta semana (ata venres 13) Lembrádevos de recortar a parte inferior, xa que é para participar nun sorteo dun menú gastronómico para dous no restaurante con estrela Michelín, “Casa Solla” (Poio – Pontevedra). Todas as persoas que queiran cubrila e non teñan copia, poden facelo a través da páxina Facebook https://www.facebook.com/cocinaconciencia.csic/ ou de Twitter https://twitter.com/COCINAyCIENCIA

 

Grazas pola vosa colaboración.

 

BIBLIOPATIO

   No colexio inauguramos un novo espazo  lector e lúdico: o BIBLIOPATIO, que será utilizado polos rapaces no recreo, na hora de ler e nas ocasións que o precisen. Delimitado con alfombra, cintas, plantas, é un espazo recollido que esperamos sexa unha nova zona de disfrute lector. Ten de fondo a obra gráfica que fixeron os alumnos de 6º o curso pasado no taller de arte urbano.

2º A prepara un recitado de poemas relacionados con Cervantes

  Os alumnos e alumnas de 2º A de primaria están preparando un recitado de poemas relacionados coa obra "Don Quijote",  xa que este ano se conmemora o IV centenario da morte de Miguel de Cervantes. Farán dous pases o mércores día 11 na Biblioteca:  No primeiro terán como público o alumnado de 5º curso e no segundo o de 4º.

Neste ISSUU están as fotos dos traballos que os rapaces prepararon sobre os poemas que van a recitar. Premede na imaxe para velos.

 Un par de momentos dos ensaios:

Lendo o Quixote escrito nas escaleiras da Maía.

Unha montaxe coas fotos dos rapaces cando o venres atoparon as primeiras frases do Quixote escrito en todos os tramos das escaleiras do colexio. (premer na imaxe de abaixo)

Cervantes, o Quixote e as escaleiras da Maía

   O venres ,para conmemorar o día do libro e os 400 anos do pasamento de Miguel de Cervantes, as escaleiras do colexio apareceron escritas coas primeira frases  do Quixote.

    Para ver como se desenvolveu a ctividade PREMEDE AQUÍ para ver a entrada no blog da biblioteca.

Distribuir contido


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 12 invitados conectados.

by Dr. Radut