Benvida

Benvidos á web do CEIP de Bormoio-Agualada.  Estamos aquí

 

Asignación complementaria para o fondo de libros de 3º e 5º curso de primaria para o curso 2015-2016

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, PUBLICOU UNHA NOVA INSTRUCIÓN SOBRE O  FONDO SOLIDARIO DE LIBROS PARA A AMPLIACIÓN DE EXISTENCIAS.

CO OBXECTO DE AMPLIAR A COBERTURA DO FONDO SOLIDARIO E GARANTIR QUE O ALUMANDO ADMITIDO CON RENDA PER CÁPITA INCLUÍDA NOS MEMSOS TRAMOS QUE AS AXUDAS, POIDA DISPOÑER DE LIBROS DE TEXTO A TRAVÉS DO FONDO, OS CENTROS DEBERÁN ADQUIRIR OS LIBROS DE TEXTO, QUE COMPLEMENTEN OS QUE XA EXISTEN NO FONDO.

PARA MÁIS INFORMACIÓN PINCHAR AQUÍ

 

FONDO DE LIBROS PARA 3º E 5º DE PRIMARIA. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA.

A adxudicación definitiva do fondo solidario para 3º e 5º de primaria pédese consultar no arquivo adxunto para abrilo premer aquí.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015-2016

PARA PODER CONSULTAR A LISTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015-2016 DO CEIP DE BORMOIO-AGUALADA, PINCHA AQUÍ

DEBIDO A UN SOLAPAMENTO ENTRE A TRAMITACIÓN DO FONDO DE LIBROS E A XESTIÓN DA MATRÍCULA PARA O VINDEIRO

CURSO, FOI IMPOSIBLE PUBLICAR A ASIGNACIÓN PROVISIONAL DOS LIBROS DE TEXTO PARA O ALUMNADO DE 3º E 5º CURSO.

A ASIGNACIÓN DEFINITIVA PARA OS CITADOS CURSOS, FARASE PÚBLICA O VINDEIRO 15 DE XULLO DE 2015.

 

 

ATENTAMENTE, A DIRECCIÓN DO CENTRO.

 

Comedor escolar 2015-2016

A Consellería ven de publicar a Instrución 1/2015 da Secretaría Xeral Técnica, do 01 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de Xestión Directa no curso escolar 2015-16. As novidades respecto as normas anteriores así como os aspectos máis salientables pasaremos agora a expoñelos:

Colaboradores de Comedor.

As funcións de colaboradores, en caso de non existir membros docentes que as desempeñen, poderán ser realizadas por nais e pais. O procedemento de selección estará aberto ata o 28 de setembro do 2015 e terá un carácter altruísta e voluntario, e unicamente recibirán unha axuda polos gastos de dedicación e desprazamentos  xerados na colaboración por un importe de 9,39 € por día de asistencia efectiva. Os importes resultantes aboaranse en tres pagamentos ao remate de cada trimestre. Todos os pais ou as nais que estiveran interesados en colaborar deberán recoller o impreso de solicitude na secretaría do centro.

Número de prazas autorizadas pola Consellería.

O número de prazas autorizadas pola Consellería é de 117, impedindo calquera ampliación dese número, e incluídas aquí as prazas de cobertura obrigatoria (dirección, encargado, persoal de cociña, persoal colaborador, PAS). É obrigado que todo o alumnado interesado no uso do servizo, sexa xa comensal ou non, faga a súa reserva antes do remate do mes de xuño e a entregue na secretaría do Centro, en caso contrario perderá o dereito ao uso.

Selección e admisión de usuarios.

Durante os meses de xuño e xullo do ano en curso os centros reunirán e ordenarán as solicitudes de comedor correspondentes ao alumnado escolarizado no curso 2015-2016, de xeito que, de existir máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar revisará e rebaremará a totalidade das ditas solicitudes, avaliándoas como novas, de acordo coa seguinte orde de preferencia:

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na Instrución da Secretaría Xeral Técnica, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2015-2016.

3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título.

5. Alumnado fillo de pais e nais traballadores con incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

6. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.

Procedemento de autodeclaración dos prezos públicos pola utilización do comedor escolar

O modelo de autodeclaración de prezos públicos, deberá ser entregado no centro cuberto en todos os seus extremos antes do 04 de xullo. Mediante dito modelo os adultos que exerzan a patria potestade dos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2014 (a diferencia das solicitudes de libros no que a renda solicitada é a do 2013),  e, conseguintemente, determinarán a contía do prezo público que lles corresponde aboar.

3.2.2. Contías dos prezos públicos

O uso do servizo dará lugar ao aboamento dos seguintes prezos públicos por parte dos suxeitos obrigados:

 Abono de 4,5 € por día de servizo de comedor para os alumnos cuxa renda se atope entre:

Unidades familiares cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual neta per cápita igual ou superior a 9.000,01 €

Unidades familiares con dous menores que cursen

ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual neta per cápita igual ou superior a 9.000,01 €

 Abono de 2,50 € por día de servizo de comedor para os alumnos cuxa renda se atope entre:

Unidades familiares cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual per cápita de 8.000,01 € a 9.000,00 €

Unidades familiares con dous menores que cursen

ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual per cápita de 8.000,01 € a 9.000,00 €

 Abono de 1,00 € por día de servizo de comedor para os alumnos cuxa renda se atope entre:

Unidades familiares cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual per cápita de 7.000,01 € a 8.000,00 €

Unidades familiares con dous menores que cursen

ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual per cápita de 7.000,01 € a 8.000,00 €

Unidades familiares con tres ou máis menores que cursen

ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de E.I.

Renda anual neta per cápita igual ou superior a 7.000,01 €

 

3.2.4. Usuarios gratuítos do servizo

Nas condicións descritas, unha vez entre en vigor, polo novo Decreto de comedores escolares, serán usuarios gratuítos  exclusivamente os seguintes:

-Os alumnos pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.

-Os alumnos que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar.

-Os alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.

-Os alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada.

-Os alumnos pertencentes a unidades familiares con renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €.

 -Os pais e nais de alumnos matriculados en ensinanza básica e educación infantil que colaboren na atención dos alumnos comensais exclusivamente durante os días concretos en que se desenvolva a súa colaboración efectiva.

Axudas para libros de texto curso 2015-2016

Axuda para a adquisición de libros de texto: Curso 2015/2016

O proceso de axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2015-2016 ven regulado por dúas normas:

. Dirixida ao alumnado que no vindeiro curso 2015-2016 vai estar matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria e en 1º e 3º da ESO. A orde que regula é a do 22 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño de 2015) de axudas para adquisición de libros.

Orde

Solicitude

Toda a información

. Dirixida a o alumnado que no vindeiro curso 2015-2016 vai estar matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º da ESO. A orde que regula é a do 21 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño de 2015) que regula o fondo solidario de libros

Orde

Solicitude

Toda a información

IMPORTANTE: Infórmase ás familias dos alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria que recibiron vales de axuda para a adquisición de libros de texto no curso 2014-2015 que deben devolver os libros adquiridos con cargo a ditos vales os días 17 e 18 de xuño.


CALENDARIO:

• 2/06/2015 Inicio prazo presentación de solicitudes ao fondo solidario de libros de texto para os cursos: EP: 3º e 5º

• 2/06/2015  Inicio prazo presentación solicitudes (período ordinario) axudas para adquirir os libros de texto para os cursos: EP: 1º, 2º, 4º e 6º // EE

• 19/06/2015  Data límite para devolver os libros de texto adquiridos con cargo aos vales (as listaxes enviadas pola xunta serán comunicadas aos interesados.

• 30/06/2015  Remate do prazo presentación solicitudes do fondo solidario de libros de texto 3º e 5º.

• 1/07/2015 Remate prazo presentación solicitudes (período ordinario) axudas para adquirir os libros de texto para os cursos: EP: 1º, 2º, 4º e 6º // EE

• 7/07/2015  Publicación das listas provisionais do fondo solidario de libros de texto 3º e 5º.

- Solicitudes admitidas. Alumnado por orde alfabética con asignación de libros a alumno.

- Solicitudes excluídas por: fóra de prazo; falta subsanación deficiencias solicitude e/ou documentación; falta devolución libros 2014/2015.

• 8-9/07/2015  Prazo para reclamar do fondo solidario de libros de texto 3º e 5º.

• 15/07/2015  Publicación das listas definitivas de do fondo solidario de libros de texto 3º e 5º.

• 7-10/09/2015  Entrega dos libros do banco solidario.

XXII SEMANA CULTURAL DO CEIP DE BORMOIO-AGUALADA. DO 11 AO 18 DE MAIO DE 2015. XOSÉ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE.

ACTIVIDADES DA XXII SEMANA CULTURAL

 


           Luns, 11 de maio
                  TARDE:

Obradoiro de manualidades. A cargo de EVA GARCÍA GONZÁLEZ Profesora de AL do CEIP BORMOIO.

Para nenos de infantil e 1º Ciclo.

 

- Charla-coloquio: “Nomes de animais: Ideas para facer unha ficha  de observación” a cargo de

D.ANTÓN GARCÍA LOSADA, profesor    de Bioloxía e Xeoloxía do IES Monte Neme, de

Carballo. Para nenos de 2º e 3º Ciclo

                        

Martes , 12 de maio              MAÑÁ:

Visita á biblioteca “Rego da Balsa” de Carballo.  Para nenos de Infantil e 1º Ciclo.

 

Mércores, 13 de maio            TARDE:
         

Charla sobre “Posibilidade de actividades medioambientais  para  levar a cabo na zona”,  a

cargo de JOSÉ MANUEL  MENÉNDEZ presidente da Asociación Ambiental “Senda Nova”

Para nenos de 2º e 3º Ciclo.

 

 Xoves, 14 de maio                 TODO O DÍA:

Visita ornitolóxica á  marisma de Baldaio, coordinada e co material de observación

da “ASOCIACIÓN AMBIENTAL  SENDA NOVA”  Paranenos de 3º, 4º, 5º e 6º cursos

 

                Venres, 15 de maio                  TODO O DÍA

             Ruta polas parroquias de FERREIRA e COUSO, dirixida por EVARISTO DOMÍNGUEZ RIAL, para nenos de

               4º, 5º e 6º

 

Luns, 18 de maio                  TODO O DÍA

Visita á granxa escola de Aldea Nova (Neda). Para todos os alumnos do Colexio

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2015-2016.

A RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO 2014-2015 COINCIDE COA PROVISIONAL. PODES CONSULTALA AQUÍ

Distribuir contido