RECORDATORIO. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ADMISIÓN. CURSO 2014/2015

Recordamos ás familias dos nenos/as que presentaron solicitude de  admisión neste Centro, para os niveis de 4º de Infantil (3 anos) e 5º de Infantil (4 anos), por haber mais solicitudes que prazas ofertadas que:

Deben de presentar ata o día 3 de abril, a  documentación complementaria que acredite a puntuación que se outorgaron, por algún dos seguintes apartados:

 1. Irmáns matriculados no centro. Certificará o propio centro

 2. Por ser traballador do centro .Certificará o propio centro

 3. Por proximidade do domicilio familiar ao centro. Certificado de empadroamento emitido polo Concello cunha antigüidade dun ano ao comezo do prazo de admisión. Con carácter excepcional, poderá considerarse como domicilio familiar a doutros/as familiares cos que efectivamente conviva o alumno/a, sempre que esa convivencia real se probe mediante certificación específica expedida ao efecto. Neste caso,será o Concello, a partir dos dos informes da Policía Local ou Garda Civil, quen acredite esta execpcionalidade.

 4. Pola proximidade do lugar de traballo ao centro. Certificado expedido pola empresa.

 5. Por condición de familia numerosa .Fotocopia do título oficial en vigor ou do carné familiar galego expedidos pola Consellería de Traballo e Benestar, ou copia da solicitude de recoñecemento ou  renovación).

 6. Por condición de familia monoparental. Libro de familia en que soamente conste un proxenitor,  ou sentencia xudicial ,  na que conste que un dos proxenitores non lle pasa a pensión compensatoria ao fillo/filla ou que haxa unha orde de alonxamento cara o fillo/a)

 7. Renda Percápita. Comprobaráa Facenda. Non é preciso aportar acreditación.

 8. Discapacidade. Certificación do grado de minusvalía expedida pola Consellería de Traballo e Benestar ou, se é o caso, do órgano competente doutras administraccións públicas.

NOVOS VIDEOS DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

TRABALLOS DE ÁNGELES PACORET RODRÍGUEZ. ESTÁN ALOXADOS NA SECCIÓN REPOSITORIO-MULTIMEDIA. TAMÉN PODE ACCEDER A ELES  PREMENDO NESTE ENLACE

PUBLICADOS MENÚS COMEDOR MARZO E ABRIL 2014

PODE CONSULTALOS MENÚS ACCEDENDO A SECCIÓN DE SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS.  COMEDOR OU CLIKANDO AQUÍ

ADMISIÓN E MATRÍCULA.CURSO ESCOLAR 2.014-2.015

INFORMACIÓN

ACCESO Á REGULACIÓN E A DESCARGA DE ANEXOS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

INSTRUCCIÓNS DA CONSELLERÍA

ÁREA DE INFLUENCIA       MAPA

OFERTA DE PRAZAS

DOCUMENTACIÓN E PRAZOS DE TODO O PROCESO

SOBRE A ORDE ALFABÉTICA EN APELIDOS QUE EMPECEN POR UNHA PREPOSICIÓN

BAREMACIÓN DA RENDA PERCÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

PRAZOS QUE SE ESTABLECEN:

 1. Do día 1º de Febreiro de 2.014 ao 15 do mesmo mes e ano, RESERVA DE PRAZA NOS CENTROS ADSCRITOS. Alumnos que se inccorporen ao CEIP FOGAR, procedentes do CRA PONTE DA PEDRA, escolas de Mirón e Bértoa, e alumnos de 6º de Primaria que se incorporen ao IES ALFREDO BRAÑAS. Os formularios correspondentes, seránlles entregados ás familias para a súa cumprimentación, nos centros de orixe, conforme ao ANEXO I da orde do 12 de marzo de 2.013 . Deberán ser devoltos aos seus centros, quens os parsarán aos centros de adscrición.

 2. Do día 1º de marzo de 2.014 ao 20 de marzo do mesmo mes e ano, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOS CENTROS, conforme ao ANEXO II da orde do 12 de marzo de 2.013 .

 3. Dez días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión, 20 de marzo, para achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo, cando haxa mais solicitudes que prazas dispoñibles.,

 4. Antes do 25 de abril publicaránse as listaxes provisionais das persoas admitidas e non admitidas.

 5. Cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación das listaxe provisionais para formular reclamación ante a dirección do centro, se é o caso, contra ditas listaxes

 6. Antes do  15 de maio, publicacion das listaxes definitivas das persoas admitidas e non admitidas.

 7. No prazo dun mes a partir da publicación das listaxes definitivas, presentación, se procede, de recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial.

 

 

 

 

SCAThe Free Dictionary: abbreviation for sudden cardiac arrest.

ACTUACIÓN AO PIANO NO PAZO DA CULTURA. DECEMBRO 2013

MARÍA GÁLVEZ MARQUE , EX_ALUMNA DESTE CENTRO , ONDE CURSOU INFANTIL E PRIMARIA DENDE O 2004 AO 2012, INTERPRETA NO PAZO DA CULTURA DE CARBALLO, EN DECEMBRO DE 2013, COINCIDINDO CO FESTIVAL DE NADAL, A OBRA "SONATA Nº 16 DE MOZART(1º TEMPO) EN DO MAIOR.

Distribuir contido