Presentación curso académico 2014-2015

Presentación curso 2014-2015

Novidade editorial.Luz en las tinieblas de Ana Fidalgo.

Recomendación literaria para o tempo de lecer neste verán:  novela ambientada en ourense, escrita pola que foi profesora de Literatura no Cifp A Carballeira, Ana Fidalgo. 
A cata en : http://anafidalgo-raizenlastinieblas.blogspot.com.es/
Se quixeras mercala en : http://www.amazon.es/Raíz-las-tinieblas-Ana-Fidalgo-ebook/dp/B00LKQHXD0/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1404741259&sr=1-1&keywords=raíz+en+las+tinieblas

 

Acto entrega de Certificación de Calidade Aenor ao CIFP A Carballeira.

Grupo de autoridades, entrega Calidade

 

O certificado do Sistema de Xestión da Calidade da Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) está baseado na norma internacional ISO 9001, a ferramenta de xestión de calidade máis estendida do mundo con certificados en 184 países.

 

Entre as vantaxes deste recoñecemento está a mellora dos procesos, a redución de custes, ou o incremento da implicación dos profesionais.

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, presidiu  o pasado 14 de xullo; na Cidade da Cultura o acto de recoñecemento da certificación de calidade para o Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) A Carballeira-Marcos Valcárcel, de Ourense, e o CIFP As Mercedes, de Lugo. Deste xeito, a totalidade da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional en Galicia contan xa con este recoñecemento do Sistema de Xestión da Calidade da Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR).

 

 

 

Acompañado polo presidente de AENOR, Manuel López Cachero, e o director da Asociación en Galicia, Martín Pita, e xunto ao director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Manuel Corredoira; a subdirectora xeral de FP, María Eugenia Pérez e os directores de ambos os centros; o conselleiro destacou o esforzo realizado por estes dous centros para, en tan só un ano, “reunir as esixencias de AENOR para acadar eses Certificados de Calidade” ademais de agradecer ao conxunto dos 19 CIFPs o “esforzo, dedicación e implicación total co alumnado como destinatario de todas as accións en prol da calidade que desenvolven”.

 

 

 

 

 

 

Cualificacións exames libres convocatoria xuño 2014.

 

 

 

 

 

 

Suxestions e consellos para a matriculación de DAW a distancia.

GUÍA  MATRÍCULA DISTANCIA


O Ciclo que ofertamos no CIFP A Carballeira Marcos Valcárcel na modalidade a distancia é o “Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Web. Oferta modular”.

Título que se obtén

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Contorno profesional.

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son:

 • Programador/ora web.

 • Programador/ora multimedia.

 • Desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.

Duración

Todos os módulos (incluídos os de segundo ano) realízanse entre os meses de setembro e xuño.  Cando teñas superados todos os módulos, poderás realizar, de outubro a decembro,  as prácticas en empresas (máis o módulo de Proxecto).

¿En cantos módulos me matriculo?

Nesta modalidade podes elixir o número de módulos dos que te queres matricular. Ten en conta as túas circunstancias laborais, familiares, etc., e tamén o número de horas que terás que dedicar a cada un, para calcular cantos módulos podes ser capaz de superar.

Para calcular o tempo que lle terás que dedicar a cada módulo, en función do número de horas semanais de cada un, podes guiarte polo seguinte:

 • Supoñamos un módulo de 4 horas semanais, como por exemplo LIMA.

 • Conta con esas 4 horas semanais nas que, se estiveses nunha modalidade presencial terías que asistir a clase.

 • Pero non che chegarán, pois en presencial tes un profesor que che explica a materia, pero en distancia este traballo telo que facer ti.

 • A maiores, tes que contar con unhas cantas hora máis, que son as horas que terías que dedicar en presencial, a realizar as tarefas que che pediría o profesor, a estudar e profundar na materia, a consultar os enlaces propostos no material que se che proporcionará, a buscar material adicional se o precisas, etc.

E dicir, ten en conta que o número de horas que lle tes que dedicar a un módulo en distancia, é bastante maior que no mesmo módulo en presencial.

Módulos profesionais


MÓDULOS DE PRIMEIRO ANO


HORAS


Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información


133


Sistemas informáticos


186


Bases de datos


187


Programación


240


Contornos de desenvolvemento


107


Formación e orientación laboral


107


MÓDULOS DE SEGUNDO ANO


HORAS


Desenvolvemento web en contorno cliente


157


Desenvolvemento web en contorno servidor


175


Despregamento de aplicacións web


88


Deseño de interfaces web


157


Empresa e iniciativa emprendedora


53


MÓDULOS A REALIZAR UNHA VEZ SUPERADOS TÓDOLOS ANTERIORES


HORAS


Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web


26


Formación en centros de traballo


384

¿En que módulos me matriculo?

A recomendación xeral é que antes de facer os módulos de segundo ano, fagas os de primeiro ano.

De todos modos, se non tes praza nos de primeiro, e te queres matricular en algún de segundo, a continuación se relacionan os coñecementos previos que deberías de ter para poder cursar os módulos con normalidade (aqueles módulos que non se relacionan aquí, é porque non precisan de coñecementos previos):

 • Desenvolvemento web en contorno servidor, é preciso ter coñecementos de

  • HTML (vese no módulo Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información) 

  • Programación orientada a obxectos (vese no módulo Programación)

  • Cara final de curso un pouco de Javascript (que se ve en Desenvolvemento web en contorno cliente).

  • Polo tanto recoméndase, que teñas xa superados os módulos de primeiro Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información e Programación e que te matricules ao mesmo tempo de Desenvolvemento web en contorno cliente.

 • Bases de datos, non é preciso ter coñecementos previos, salvo cara o final de curso que é preciso haber visto algo de programación. Polo tanto recoméndase que te matricules ao mesmo tempo en Programación.

 • Contornos de desenvolvemento, precisas coñecementos de programación. Polo que se recomenda que te matricules ao mesmo tempo en Programación.

 • Desenvolvemento web en contorno cliente, precisas coñecementos de programación.

 • Despregamento de aplicacións web, e conveniente manexar linux, virtual box (ou outro programa de virtualización), e ter coñecementos básicos de configuración de redes en equipos e máquinas virtuais. Estes coñecementos adquírense no módulo “Sistemas informáticos

Renuncia de matrícula

Recorda que si te arrepintes de te haber matriculado dalgún módulo, aínda estás a tempo de renunciar a el sen que che corra convocatoria. Para esta renuncia, todos os cursos se abre un prazo, de aproximadamente 15 días en setembro - outubro (para saber as datas exactas, preguntar en secretaría).

Ten en conta que para superar cada módulo tes 4 convocatorias (máis unha extraordinaria, se che é concedida pola consellería, que terías que solicitar), cada vez que te matriculas nun módulo, aínda que non chegues a presentarte aos exames, perdes unha convocatoria, sempre e cando non renuncies á matricula de dito módulo no prazo antes mencionado.

Máis información

 

Actos graduación. Fin de curso ciclos de informática.

actos de graduación

A Consellería de Cultura e Educación e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil firman un convenio no CIFP A Carballeira.

firma convenio para beca

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad; e o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Francisco Marín; asinaron  un convenio de colaboración a través do que dous titulados de Formación Profesional realizarán prácticas nas instalación desta entidade na Comisaría de Augas de Ourense.

 Deste xeito, a Consellería continúa a promover que os estudantes de FP coñezan o funcionamento de centros de traballo real, o que facilitará a súa posterior entrada no mundo laboral. O CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel seleccionará aos bolseiros de entre os que finalizaran no curso 13/14 o ciclo de grao superior de Saúde Ambiental.

O período de prácticas terá unha duración dun ano, e será remunerado a través dun sistema de bolsas.

A CHMS achegará á Consellería 20.000 euros para a convocatoria destas dúas bolsas de formación, que serán xestionadas a través do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel. Neste sentido o conselleiro agradeceu a colaboración da Confederación e o seu interese en participar na formación de expertos en materia ambiental. “Estou seguro de que tras este período de prácticas estaremos diante de dous profesionais perfectamente cualificados para desenvolver os labores que a Confederación Hidrográfico do Miño-Sil ten encomendados no eido do seguimento e control da calidade das augas”.

Concurso público servizo de cafetería.

concurso publico cafeteria

Oferta educativa 2014-2015. Perído de preinscripción.

oferta formativa 2013-2014

Curso 203-2014.

 

Aberto o prazo de incripción para ciclos formativos do 17 de xuño ata as 13 horas do 2 de xuño.

 

Información da oferta educativa no portal da  Xunta de Galicia:

 

http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-formativa-fp-para-curso-2014-2015.

 

O conselleiro de Cultura e Educación inaugura o novo viveiro de empresa do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel.

inauguración do Viveiro de Empresas CIFP A CARBALLEIRA

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, inaugurou o pasado venres 30 de maio  o viveiro de empresa do Centro Integrado de Formación Profesional A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense).

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia aproveitou a súa visita ao centro para anunciar as obras de mellora das súas instalación previstas para este verán, coas que o investimento da Consellería no centro desde 2009 se eleva a 296.500 euros. As obras, que se están xa a proxectar, consistirán nunha adaptación de espazos para trasladar a unha aula en desuso a actual sala de informática. No seu lugar instalarase o cuarto laboratorio de química da Carballeira, despois de que a Consellería convertise este centro no primeiro da provincia en contar con ciclos de FP da familia profesional de Química tras a súa transformación en Centro Integrado no ano 2013. Ademais, desde o 2009 téñense realizado melloras na instalación eléctrica, na rede de datos informática, así como remodelacións de espazos e compra de equipamento para poder mellorar a oferta de ciclos formativos.

Proxectos de empresa

Durante a súa vista ao CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel o conselleiro tivo a oportunidade de coñecer as iniciativas que se están a desenvolver no seu viveiro, en concreto un proxecto de empresa dedicada principalmente a ofrecer servizos web e soporte informático, levar a cabo proxectos de innovación como fabricación de novas patentes e desenvolvemento de todo tipo de software, tanto aplicacións para dispositivos móbiles como para escritorio; e outro que, baixo o nome de 'Xonxalimentarte', en por obxectivo levar un rigoroso tratamento dietético do seus pacientes, ademais de ensinarlle pautas básicas sobre nutrición para a súa vez facer educación sanitaria neste campo e que cando alcancen o obxectivo da dieta poidan seguir alimentándose correctamente por si mesmos. Son dous os emprendedores que traballan nestes proxectos, titorizados por docentes do centro, que contan ambos cun plan de empresa.

Cómpre salientar que o viveiro supón unha aposta polo emprego xuvenil apoiando as iniciativas emprendedoras dos titulados en FP, ensinanzas artísticas e deportivas e bacharelato. Así, ponse a disposición destas persoas – totalmente de balde- durante dous anos un espazo no que desenvolver o seu proxecto de empresa, así como o apoio e asesoramento do profesorado e doutros emprendedores que xa puxeron en marcha as súas ideas con anterioridade. O viveiro pode ser utilizado tanto polo alumnado do propio centro como por titulados en outros centros educativos que remataran os seus estudos en ensinanzas postobrigatorias nos últimos 4 anos.

A rede de viveiros de empresa forma parte do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, 'eduemprende', o marco de fomento do espírito emprendedor e para a promoción da creación de empresas e a mellora da empregabilidade entre o alumnado dos niveis educativos non universitarios do sistema educativo de Galicia, desenvolvido en colaboración polas consellerías de Cultura e Educación e de Economía e Industria.

Neste momento estanse a desenvolver nos viveiros de empresa da rede da Consellería de Cultura e Educación un total de 35 proxectos que implican a 63 emprendedores e 31 docentes.

Días sen fume

O conselleiro participou ademais neste centro no acto Días sen fume, co que se celebrou o Día Mundial sen Tabaco. Durante a súa intervención Vázquez Abad sinalou como “unha responsabilidade educativa compartida por nais, pais e profesorado” o feito de concienciar aos máis novos dos perigos do tabaco. Neste sentido, valorou a experiencia que supón o programa ‘Clases sen fume’, no que este ano participaron 4.157 nenos e nenas de toda Galicia de entre 12 e 14 anos, que traballaron en 182 aulas, de 47 centros educativos, e a través do que “tentamos promocionar a educación en valores cívicos, solidarios e saudables; primordiais para que a nosa sociedade medre en termos de igualdade, civismo e en prácticas beneficiosas para a saúde”.

Esta iniciativa enmárcase no Plan Proxecta, coordinado pola Consellería de Cultura e Educación, un marco xeral de colaboración no que se integran os proxectos institucionais da Xunta de Galicia vinculados coa educación en prol do fortalecemento dos valores e competencias clave, nun marco de innovación educativa. No actual ano académico foron un total de 7 consellerías e a Presidencia da Xunta as implicadas neste plan, no que participaron máis de 86.000 alumnas e alumnos.

En Días sen fume participaron, entre outros, o delegado da Xunta na provincia, rogelio Martínez; e as xefas territoriais en Ourense das Consellerías de Sanidade, María Villar Suárez; e de Cultura e Educación, Mercedes Gallego.

 

Distribuir contido