Taboleiro

Orde pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

Ante a publicación no DOG do día de hoxe da Orde do 13 de marzo de 2014, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva, xúntase cartel informativo desta convocatoria, coa petición da súa difusión entre o posible alumnado beneficiario destas axudas.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 28 de marzo e remata o día 28 de abril.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle.

Cómpre ter en conta que, no caso dos centros concertados, en educación secundaria obrigatoria as certificacións serán asinadas polo director ou directora do centro educativo co visto e prace da inspección educativa, e no caso das ensinanzas de bacharelato, as certificacións asinaraas o secretario ou secretaria do centro público no que se atope o expediente académico do alumnado e co visto e prace do director ou directora dese centro.

 

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2014

O Subdirector Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado,

Manuel Vila López

Prazo de admisión do alumnado de E.S.O e BACHARELATO

Entre o 01 e o 20 de marzo estará aberto o prazo para a solicitude de admisión do alumnado de ESO e Bacharelato para o curso 2014-2015

 


Para formalizar a solicitude de admisión será preciso presentar:    

  1.- Impreso de solicitude de admisión cuberto únicamente nas dúas primeiras  follas ( Anexo II) , e asinada polo pai e nai do alumno ou alumna.

    (pódense descargar as follas do anexo neste enlace)

  2.- Certificación de matrícula do Centro de orixe   

  3.- Fotocopia do DNI do/a solicitante ( no seu defecto fotocopia do Libro de Familia

 

 

 

   A relación provisional de admitidos/as publicarase o 24 de abril

Próximos exames de pendentes

 

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EXAMES DE MATERIAS PENDENTES

(xaneiro-febreiro)

 

luns

martes

mércores

xoves

venres

sábado

domingo

20 xaneiro

 

Lingua Castelá

1ºESO 16.00

2ºESO 17.30

3ºESO 16.00

1ºBAC 16.00

 

Ámbito lingüís.

3º PDC 16.00

21

 

22 xaneiro

 

Latín

1ºBAC 16.00

 

Grego

1ºBAC 16.00

23 xaneiro

 

Inglés

1ºBAC 16.00

24

 

25

26

27

 

 

 

 

 

28

 

29

 

30

 

31 xaneiro

 

Física e Química

3º ESO 16.00

1ºBAC 16.00

 

 

1

2

3 febreiro

 

 

Debuxo Técnico

1º BAC 16.00

 

 

 

 

4

 

5 febreiro

 

Ciencias Naturais

1ºESO 16.00

2ºESO 17.30

Bioloxía-Xeoloxía

3º ESO 16.00

Lingua Galega

1º BAC 16.00

6 febreiro

 

Ciencias Sociais

1º ESO 16.00

2º ESO 17.30

3º ESO 19.00

HªContemporánea

1º BAC 16.00

Cidadanía

2º ESO 19.00

7 febreiro

 

Matemts. I

1º BAC 16.00

Mats. Aplicadas

1º BAC 16.00

 

Tecnoloxías

2ºESO 16.00

3ºESO 16.00

1ºBAC 16.00

8

9

A vindeira semana: Avaliacións na ESO e 1º BAC

1ª avaliación ESO e 1º BAC. Días 16, 18 e 19 de decembro

 

16 de decembro

(luns)

18 de decembro

(mércores)

19 de decembro

(xoves)

Aula informática. Edif. ESO

Aula informática. Edif. ESO

Aula informática. Edif. ESO

16.00

ESO 3 A

16.00

ESO 1 A

16.15

BAC 1 A

16.40

ESO 3 B

16.40

ESO 1 B

16.50

BAC 1 B

17.20

ESO 3 C

17.20

ESO 1 C

17.25

BAC 1 C

17.50

ESO 3 D

18.00

ESO 1 D

18.00

BAC 1 D

18.10

ESO 4 A

18.40

ESO 2 A

Ciclo Superior de Xestión Comercial e Marketing

 

18.50

ESO 4 B

19.15

ESO 2 B

19.30

ESO 4 C

19.50

ESO 2 C

20.00

ESO 4 D

20.25

ESO 2 D

Exames de materias pendentes

¡ Non dubidamos que o tempo de lecer é para disfrutalo!

Pero o alumnado con materias pendentes debería considerar seriamente aproveitar estes días festivos para dar un último pulo á preparación dos exames destas materias

 

PRÓXIMOS EXAMES DE ALUMNADO

CON MATERIAS PENDENTES

 

 

MATERIA

 

 

CURSO

 

DATA

 

HORA

Ciencias Naturais

1º ESO

6 novembro

16h.

Ciencias Naturais

2ºESO

6 novembro

17.30h.

Bioloxía e Xeoloxía

3ºESO

6 novembro

16h.

 

Lingua Galega e Literatura

1ºBAC

6 novembro

16h.

 

CCSS.Xeografía e Historia

1º ESO

7 novembro

16h.

CCSS.Xeografía e Historia

2ºESO

7 novembro

17.30h.

CCSS.Xeografía e Historia

3ºESO

7 novembro

19h.

HistoriaMdo.Contemporáneo

1ºBAC

7 novembro

16h.

 

Educación para a Cidadanía

2ºESO

7 novembro

19h.

 

Matemáticas I

1ºBAC

8 novembro

16h.

Matemáticas aplicadas C.S.

1ºBAC

8 novembro

16h.

 

Tecnoloxías

2º ESO

8 novembro

16h.

Tecnoloxías

3ºESO

8 novembro

16h.

Tecnoloxía

1ºBAC

8 novembro

16h.

 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  & -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++--++-+

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2013-2014

                                          

    Curso 2013-2014:

    Listado de libros de texto  

        

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2013-2014

ADMISIÓN E MATRÍCULA DO ALUMNADO NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO

(Orde do 17 de marzo de 2007, DOG Nº 55 do 19 de marzo de 2007)

DO 18 AO 22 DE MARZO: RESERVA DE PRAZA PARA ESO DOS CENTROS ADSCRITOS:

 • CPI FRANCISCO VALES VILLAMARÍN  
 • COLEXIO NOSA SEÑORA DO CARMEN (ATOCHA)

Os pais, nais ou titores legais do alumnado presentarán o documento que se publica como anexo I á citada orde no centro de adscrición.

DO 5  AO 17 DE ABRIL: SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA ESO e BACHARELATO DO ALUMNADO PROCEDENTE DO RESTO DOS CENTROS.

 As solicitudes axustaranse ao modelo oficial que se pode recoller na oficina do IES Francisco Aguiar.

 • Cada solicitante presentará unha única solicitude..
 • A solicitude presentarase no centro que se solicita en primeiro lugar. Nela poderán relacionarse ata seis centros.
 • Os interesados e interesadas, entregada a solicitude, terán dereito a que se lles expida unha copia ou xustificante, con data e selo, que acredite a súa petición.
 • As solicitudes presentadas fora de prazo perderán prioridade en relación coas presentadas no prazo establecido.
 • A solicitude será ineficaz cando se presente máis dunha para unhas mesmas ensinanzas no mesmo centro ou en centros diferentes e cando se comprobe a falsidade ou uso fraudulento da documentación achegada polos interesados. 
 • DO 22 DE ABRIL AO 3 DE MAIO: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS (CANDO EXISTA MÁIS DEMANDA QUE OFERTA DE POSTOS ESCOLARES)

   LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO: ATA O 10 DE MAIO

  RECLAMACIÓNS: RESOLVERANSE NO PRAZO DE 5 DÍAS

  FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO. 

   DATAS DA MATRÍCULA:

  2º BACHARELATO: 27 de XUÑO

  1º BACHARELATO: 28 de XUÑO

  4º ESO:  1 de XULLO

  3º ESO:  2 de XULLO

  2º ESO:  3 de XULLO

  1º ESO:  4 de XULLO


  FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN SETEMBRO: DO 1 AO 10 DE SETEMBRO.

   DATAS DA MATRÍCULA:

  1º e 2º BACHARELATO: 6 de SETEMBRO (9:00 h a 11:00 h)

  4º ESO:  6 de SETEMBRO (11:30 h a 13:30 h)

  3º e 2º ESO : 9 de SETEMBRO (9:00 h a 11:00 h)

  1º ESO:  9 de SETEMBRO (11:30 h a 13:30 h)

  SO 2009-201RO0

  DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA MATRICULARSE NO CENTRO

  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR NA OFICINA: 

  Impreso de matrícula.

   Impreso de abono do Seguro Escolar,feito o ingreso no banco.(Os de 1º e 2º de ESO NON).

   1 Foto carnet, co nome e apelidos detrás. 

   Fotocopia do DNI ou do Libro de Familia (se non foi entregada na Admisión). Só os novos.En 4º de ESO, todos.

   Fotocopia da tarxeta ou cartilla da Seguridade Social ou doutro seguro. Só os novos.

   Certificación do Centro de procedencia. Os novos da ESO e Bacharelato.

   Fotocopia do Graduado en Educación Secundaria ou equivalente. Os novos de 1º BACH.

   

  Distribuir contido