IES Rio Cabe

  

Benvido á web do IES Río Cabe. Desde esta páxina inicial podes acceder aos diferentes bloques de contidos que se ofrecen. Nela estamos a traballar para ofrecer puntualmente toda a información que resulte de interesa para toda a comunidade educativa.

Así mesmo, na Aula virtual, os departamentos irán actualizando o seu material didáctico.

 

 

Setembro 2015: exames, avaliacións e matrícula

Nesta páxina encontrará o calendario de exames de setembro de 2015 así como datas de avaliacións, entrega de notas e prazo de matrícula para o curso 2015-16:

- Diúrno PENDENTES

- Diúrno ESO

- Diúrno BAC

- Adultos ESA (exames, avaliacións)

- Adultos BAC (exames, avaliacións)

- Diúrno AVALIACIÓNS e ENTREGA DE NOTAS

Excursión fin de curso 4 ESO - Berlín

26/06/2015: Ás 19:00 horas iniciaron o camiño de regreso a España e entre as 2-3 da mañá chegarán a estación de autobuses de Monforte. Aquí podedes ver as últimas fotos da excursión:

25/06/2015: Ás 7:00 da mañá o alumnado xa estaba en pé. Hoxe toca visita ao campo de concentración de Sachaenhausen, paseo polo barrio xudío, visita ao Neues Musem e seguir camiñando polas rúas de Berlín.

 

24/06/2015: Hoxe o alumnado tivo a oportunidade de vivir a historia da reunificación alemaña, visita ao muro de Berlín, Checkpoint Charlie, etc. A continuación podedes ver algunha foto da xornada de hoxe:

 

 

23/06/2015:

No día de hoxe o alumnado fixo un tour de tres horas pola cidade en bus, con paradas nos monumentos máis representativos de Berlín. Visitas ao museo Pergamon e a catedral, seguido dun pequeno paseo baixo a chuvia para regresar ao Hotel.

 

 

  

 22/06/2015:

O Luns 22 de xuño o alumnado de 4 ESO comezou a súa viaxe a Berlín. Tiveron tempo de dar un paseo nocturno pola cidade e contemplar a porta de Brandeburgo ou o Reichstag. Chegaron todos sans e salvos, agotados pero moi contentos. Nos próximos días iremos informando da viaxe e poñendo algunha foto da mesma.

Libros de texto 2015/2016 - Diúrno

 

Lista de libros de texto por curso e materias:

 

1º ESO                     2º ESO

3º ESO                     4º ESO

1º BAC                     2º BAC

 

Por outra parte a Consellería de Educación convoca dous tipos de axudas: Axudas para a adquisición de libros de texto para alumnado de 1 e 3 ESO e o Fondo Solidario de libros de texto ou Banco de Libros en 2 e 4 ESO.

As características da axuda de libros para alumnado de 1 e 3 ESO son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2015/2016 (xuño ou setembro, segundo o caso), ao fondo solidario ou banco de libros do centro.

Pódese obter máis información na páxina web da Consellería: http://www.edu.xunta.es/web/axudaslibros

Impreso de solicitude: "SOLICITUDE EN FORMATO PDF - AXUDALIBROS"

Documentación a presentar:

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2013:

  • Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
  • Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
  • Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

 

A documentación a presentar para acollerse ao Fondo Solidario ou Banco de Libros para alumnado de 2 e 4 ESO (prazo de presentación de 2 ao 30 de xuño) é:

a) Identidade. Achegarase copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta de forma telemática.

b) Membros computables da unidade familiar. Achegarase copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2013, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio, ou de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

4º. Certificado de falecemento.

Nos casos especiais, nos que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 8 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el; ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Grao de discapacidade. Achegarase o certificado acreditativo do grao de discapacidade emitido polo órgano competente ou o documento acreditativo da condición de perceptor dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

d) Renda familiar. Achegarase copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, en defecto desta, do certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta de forma telemática.

e) Violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

f) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

g) Tutela ou garda da Xunta de Galicia. Achegarase a resolución xustificativa do acollemento familiar ou o certificado do centro de menores.

Pódese obter máis información na páxina web da Consellería: http://www.edu.xunta.es/web/fondolibros

Impreso de solicitude Banco de Libros: "SOLICITUDE EN FORMATO PDF - FONDOLIBROS"

Ganadores de RetoAlcoa 2015

El equipo "HUNTERS" del IES Río Cabe, formado por los alumnos Juan Veloso Varela y Miguel Díaz Lafuente, ha sido el ganador de la final nacional en la decimotercera edición de la competición RetoAlcoa celebrada en Madrid el pasado Viernes 19 de Junio de 2015.

Los tres primeros clasificados han sido los siguientes equipos:

1.- “Hunters” del IES Río Cabe de Monforte de Lemos (Lugo)

2.- “Grupo Hirurek Bat” del Colegio San José de Durango (Vizcaya)

3.- “Of The Bridge” del IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés (Asturias)

Este concurso lo organiza a nivel nacional Junior Achievement con el patrocinio y la financiación de la Fundación Alcoa. Tiene como objetivo potenciar el talento y la iniciativa emprendedora de los jóvenes, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de aprender a tomar decisiones clave para el funcionamiento de una empresa en un entorno digital. 

El programa, del que Juan Veloso y Miguel Díaz han sido campeones en Madrid, se desarrolló durante todo el curso, tanto en las aulas como por internet, y en él compitieron equipos de Alicante, Asturias, Vizcaya y Galicia. En total participaron 252 equipos de 28 centros educativos y más de 1000 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

 

Los equipos, que compiten entre sí en un mercado virtual, utilizan un simulador empresarial para vender un producto ficticio y decidir en cada una de las fases variables como el precio de venta, número de unidades a producir, gasto en marketing, inversión en I+D, ampliación de la planta de producción, etc…

A la final únicamente acceden los mejores 8 equipos de España y el premio es que acuden a Madrid durante dos días para vivir experiencias inolvidables. Además de participar en la final presencial tienen la oportunidad de acudir a un curso de “Habilidades para el Éxito” en la Escuela ESADE y este año fueron invitados a presenciar la obra de teatro “El Rey León” con una entrada preferente para cada uno de los finalistas.

Como ganadores de la final nacional los dos alumnos del IES Río Cabe clasificados en primera posición recibieron como premio, además del preceptivo diploma, una tablet Samsung de 10 pulgadas para cada uno de ellos.

 

Graduación do alumnado de 4º ESO

O pasado venres 19 de xuño tivo lugar o acto de graduación do alumnado de 4º de ESO que este curso rematou a Educación Secundaria no IES Río Cabe. Facendo click na imaxe podedes acceder a unha pequena galería de imaxes do acto:

Actuacións musicais para despedir o curso 2014/2015

O Venres 19 de xuño, último días das actividades lectivas, a profesora de música Eva Dios González e os seus alumnos/as de 2º, 3º e 4º ESO organizaron no salón de actos do centro diferentes actividades musicais, que fixeron disfrutar ao resto do alumnado do centro para despedir o curso escolar 2014/2015. A continuación podedes ver algunha imaxe do concerto musical:

Formación de alumnos/as "mediadores escolares"

Bibiana Camaño, foi a encargada de formar a un grupo de 2º de ESO do noso alumnado como mediadores escolares. Queda unha última sesión para que os alumnos e alumnas certificados como mediadores, repasen estratexias antes de comezar o vindeiro curso. O curso 2015/2016 poremos en marcha todas as estratexias aprendidas e comezaremos a empregar a mediación escolar como vía para resolver os conflitos diarios que xorden na convivencia.

As persoas participantes na mediación escolar, tanto os/as mediadores/as como as partes en conflito, poñen en marcha unha serie de estratexias de comunicación (escoita activa, interese real por axudar ás outras persoas…) e competencias socioemocionais (xestión emocional, empatía, etc.) que lles axudan a solucionar o conflito de xeito pacífico e dialogado, tendo en conta sempre as necesidades e intereses das persoas que acoden á mediación. Ao pasar por este proceso, todas as persoas implicadas no mesmo aprenden a solucionar os problemas por si mesmas, o que contribúe á capacitación do alumnado na resolución dos conflitos e como consecuencia, á mellora do clima escolar.

BOLETÍN FAMILIAR: Acoso Escolar II

O Servizo de Prevención de Drogodependencias edita un novo número do BOLETÍN FAMILIAR . O Boletín Familiar é unha iniciativa do equipo de prevención da Unidade Asistencial de Drogodependencias (Equipo de Prevención) , adscrita á concellería de Sanidade.

Nesta ocasión leva por título: “ACOSO ESCOLAR II” Como indicaban no boletín anterior, o obxectivo deste boletín é que os pais, nais e titores coñezan os síntomas ós que deben poñer atención para detectar este tipo de problemas. Se tedes interés en consultar o boletín completo podedes descargar o mesmo facendo click na imaxe anterior ou a través da páxina do Concello de Monforte. (Área de sanidade, apartado folletos informativos) ou solicitalo na UAD, persoalmente ou a través do Telf. 982 400 495.

Se vos interesa ter máis información sobre este tema e outros moi diversos ademáis de poñerse en contacto coa UAD, podedes escoitar as súas recomendacións os luns, cada 15 días, en Radio Principal Monforte. Emitiranse na franxa horaria de 13h a 14h.

Para mais información: Unidade Asistencial de Drogodependencias, Otero Pedrayo s/n MONFORTE DE LEMOS (LUGO) Tlf. 982 40 04 95 e - mail: uad@concellodemonforte.com

Entrega de Premios do Cocurso de Impresión 3D

O Venres 12 de xuño tivo lugar a entrega de premios do concurso "Monforte de Lemos constrúe en 3D". O acto desenvolveuse no Salón de Plenos do Concello, sendo o último acto de Severino Rodríguez Díaz como Alcalde de Monforte.

O alumnado do IES Río Cabe non acadou o primeiro primeiro, pero podemos dicir que foi o centro que máis participantes aportou ao concurso e o que maior número de finalistas obtivo. Destacamos a continuación os tres traballos premiados do noso centro:

1.- Na modalidade colectiva, a colección de chaveiros presentada polo alumnado de 4º ESO e dirixidos pola profesora Covadonga Yugueros Valbuena.

2.- O primeiro finalista da modalidade individual foi Carlos Fernández González (1ºB BAC) , coa reprodución da locomotora "Santa Fe".

3.- O segundo finalista na modalidade individual foi Carlos Diéguez Fernández (4ºB ESO), coa reprodución da Torre da Homenaxe como bote para lapiceiros.

Podedes acceder a memoria de cada un destes traballos e as pezas *.stl dos mesmos facendo click en cada unha das tres imaxes anteriores e descargando os arquivos correspondentes. Ademais se facedes click na seguinte imaxe, accededes a unha pequena galería de fotos do acto de entrega de premios:

Desde o IES Río Cabe agradecemos a iniciativa do Concello de Monforte e en particular de Severino Rodríguez para fomentar o uso desta nova tecnoloxía, o que serviu para que na actualidade no noso centro teñamos moito alumnado motivado e interesado pola impresión 3D.

Distribuir contido