IES Rio Cabe

  

Benvido á web do IES Río Cabe. Desde esta páxina inicial podes acceder aos diferentes bloques de contidos que se ofrecen. Nela estamos a traballar para ofrecer puntualmente toda a información que resulte de interesa para toda a comunidade educativa.

Así mesmo, na Aula virtual, os departamentos irán actualizando o seu material didáctico.

 

 

2º curso PCPI - Matrícula

O prazo de presentación de solicitudes de admisión para cursar o segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial será desde o día 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 10 de setembro de 2014.

Na seguinte ligazón poderá consultar as instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado para o segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2014-2015: 

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/4960

 

Setembro 2014: exames, avaliacións e matrícula

Nesta páxina encontrará o calendario de exames de setembro de 2014 así como datas de avaliacións e prazo de matrícula para o 2014-15:

- Diúrno PENDENTES

- Diúrno ESO

- Diúrno BAC

- Adultos ESA (exames, avaliacións)

- Adultos BAC (exames, avaliacións)

- Diúrno AVALIACIÓNS

Libros de texto 2014/2015 - Diúrno

 

Lista de libros de texto por curso e materias:

 

1º ESO                     2º ESO

3º ESO                     4º ESO

1º BAC                     2º BAC

 

Por outra parte a Consellería de Educación convoca axudas para a adquisicón de libros de texto destinadas a alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros).

 Pódese obter máis información na páxina web da Consellería: http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

 

Impreso de solicitude: "SOLICITUDE EN FORMATO PDF"

Documentación a presentar:

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2012:

  • Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
  • Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
  • Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

Distribuir contido