IES Rio Cabe

  

Benvido á web do IES Río Cabe. Desde esta páxina inicial podes acceder aos diferentes bloques de contidos que se ofrecen. Nela estamos a traballar para ofrecer puntualmente toda a información que resulte de interesa para toda a comunidade educativa.

Así mesmo, na Aula virtual, os departamentos irán actualizando o seu material didáctico.

 

 

Publicación da listaxe provisional de admitidos ás probas de acceso a fútbol

Na seguinte páxina web podedes acceder ao listado de persoas inscritas nas probas de acceso ás ensinanzas deportivas, e entre todas elas ao ciclo de futbol que se imparte no noso instituto:

 http://www.edu.xunta.es/web/node/13040

 

AVISO: Entrega dos "vales" para os libros de texto

Os vales para a adquisición dos libros de texto entregaranse a partir do día 11 de xullo na Secretaría do centro, cun horario de 10:00 a 13:00 horas.

Só se entregará un vale por cada alumno e o centro levará un sistema de control dos vales entregados, de xeito que en todo momento poida efectuarse calquera comprobación ao respecto, especialmente a data de entrega ao/á interesado/a.

O centro nunca expedirá un novo vale no caso de que este sexa extraviado polo solicitante ou pola libraría.

Unha vez que a persoa solicitante estea en posesión do vale, poderá adquirir unicamente libros de texto no correspondente establecemento, á súa libre escolla e polo importe máximo que figura no documento. Se o importe dos libros de texto adquiridos é inferior ao valor do vale, o persoal do establecemento deberá introducir no recadro establecido para o efecto a contía exacta da venda; se o importe for superior ao valor do vale a diferenza será aboada polo solicitante.

A  Consellería non asume máis que o importe consignado no vale. Ademais, o establecemento deberá sinalar os libros que se facilitan integramente con cargo ao vale no espazo establecido para o efecto (indicando unicamente as materias). O establecemento receptor dos vales non poderá, en ningún caso, requirir a persoa para que lle anticipe o importe do vale, nin que lle entregue o vale antes da recepción dos libros.

O solicitante nunca deberá asinar e entregar o vale antes da recepción dos libros. A sinatura do vale e a súa entrega implica a súa conformidade cos libros de texto entregados, así como, se é o caso, co importe indicado polo establecemento no recadro establecido para tal efecto. Unha vez entregados os libros de texto o establecemento quedará en posesión do correspondente vale.

Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

A concesión da axuda comporta as seguintes obrigas:

a) Seguir as directrices que marca a orde da convocatoria e destinar o importe da axuda na súa integridade á adquisición dos libros de texto propios do curso académico para o que se solicitou a axuda, segundo a relación que, para tal efecto, ten publicado o centro onde está matriculado o alumno/a:

http://www.edu.xunta.es/centros/iesriocabe/node/517

b) Cooperar coa Administración educativa en cantas actividades de inspección e verificación leven a cabo, para asegurar o correcto destino da axuda.

c) As establecidas para os beneficiarios no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d) Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014/15 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros), que permita a súa reutilización nos seguintes cursos académicos como medida que favoreza o establecemento dun sistema de socialización do seu uso.

Procederá o reintegro, total ou parcial, da axuda percibida, xunto cos xuros de demora, nos casos indicados no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e especialmente no caso de que se detecte que o importe recibido non foi empregado na adquisición dos libros de texto.

 

Axudas libros de texto

Setembro 2014: exames, avaliacións e matrícula

Nesta páxina encontrará o calendario de exames de setembro de 2014 así como datas de avaliacións e prazo de matrícula para o 2014-15:

- Diúrno PENDENTES

- Diúrno ESO

- Diúrno BAC

- Adultos ESA (exames, avaliacións)

- Adultos BAC (exames, avaliacións)

- Diúrno AVALIACIÓNS

Libros de texto 2014/2015 - Diúrno

 

Lista de libros de texto por curso e materias:

 

1º ESO                     2º ESO

3º ESO                     4º ESO

1º BAC                     2º BAC

 

Por outra parte a Consellería de Educación convoca axudas para a adquisicón de libros de texto destinadas a alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros).

 Pódese obter máis información na páxina web da Consellería: http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

 

Impreso de solicitude: "SOLICITUDE EN FORMATO PDF"

Documentación a presentar:

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2012:

  • Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
  • Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
  • Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

Distribuir contido