Iniciar sesión

Matricula 2016 - 2017

Matrícula 2016 / 2017

Prazos de matricula:

Do 25/06 – 10/07 (segundo a Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos).

A secretaria do centro RECOMENDA as seguintes datas de matrícula para alumnado con todas as materias aprobadas na convocatoria de xuño.

Horario : de 10:00 a 13:00 horas en secretaría


1º e 2º ESO    28 xuño 1º Bacharelato          30 xuño
3º e 4º ESO    29 xuño 2º Bacharelato          1 xullo

Documentación a presentar

Todo o alumnado

¨ Impreso de matricula cuberta

¨ Impreso de materias

¨ Fotocopia boletín notas curso 2015/16*

¨ Fotocopia DNI / NIE, nun folio e sen recortar

¨ Fotocopia tarxeta sanitaria

¨ 3 Fotos tamaño carné, co nome e apelidos ao dorso

¨ Impreso solicitude de transporte

¨ Autorización do tratamento da imaxe, se procede

Alumnado 3º e 4º ESO, Bacharelato

¨ Folla resgardo pago do seguro escolar, 1,12€, en Abanca.

*O alumnado procedente de centros NON adscritos ó IES Terra de Soneira, aportarán certificación académica oficial.

 

 

“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.”

 

Impresos dispoñibles tamén na conserxería.

Axuda Fondo Solidario de Libros curso 2016-2017

Xúntase a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

Información e descarga da solicitude

Presentación actividades extraescolares e complementarias do 2º trimestre curso 2015-2016

Na seguinte ligazón podedes ver un resumo das actividades do segundo trimestre.

Presentación actividades 1º trimestre curso 2015-2016

Na seguinte ligazón podedes ver as fotografías das actividades realizadas no centro

A galería de fotos.

A galería de fotos da páxina web do centro esta desactivada. Podesde ver un as fotos das diferentes actividade nos vídeos resumo de cada tirmestre.

 

Bases reguladoras para a convocatoria de axudas por nacemento de fillo ou filla, adopción e acollemento por familias vimiancesas durante o ano 2015

Para máis información sobre as axudas prema esta ligazón ou descargue o arquivo adxunto.

ALERTA ESCOLAR

Na seguinte ligazón poden ver un vídeo explicativo do programa.

http://multimediaext.sergas.es/061/Preguntas_frecuentes_de_Alerta_Escolar.mp4

Na reunión cos titores de inicio de curso poderán facer as preguntas que precisen sobre o tema.

 

 

Recórdase a prohibición do uso de móbiles durante o periodo escolar.

Máis información no arquivo adxunto.

Distribuir contido