Información xeral das probas de acceso a grao superior

Introdución

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e se atopen en calquera das seguintes situacións:

  • Ter dezanove anos cumpridos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.
  • Ter dezaoito anos cumpridos, ou cumprilos no ano natural de celebración da proba, e dispor dun título de técnico (completamente rematado no momento de inscrición para a proba), que pertenza a algunha das familias profesionais incluídas na opción á que se desexe optar consonte ao anexo VII da convocatoria.

A proba divídese en dúas partes:

- Parte común: lingua galega, lingua castelá e matemáticas

- Parte específica:

Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), e filosofía e cidadanía.

Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial, e física.

Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía.

A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.

No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais ás que se poderá acceder, nas condicións de admisión que se establezan.

Para quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superase na súa totalidade, a certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos seguintes.

Acceso á nota informativa

- Acceso a preguntas frecuentes


Contidos de referencia e criterios de avaliación

Na seguinte ligazón pódense consultar os contidos de referencia e criterios de avaliación das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior para a convocatoria actual.

Acceso ao documento


Materiais de probas de acceso

Na seguinte ligazón pódense consultar os exames das convocatorias anteriores de proba de acceso a ciclos superiores.

Exames de convocatorias anteriores


Lugar de presentación da solicitude

As solicitudes poderanse presentar en calquera centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con oferta de Formación Profesional (agás o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro).


Normativa de referencia

Acceso á normativa

Tema: