Addenda ao convenio coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Asinado en Santiago de Compostela, catorce de setembro de dous mil doce a Addenda ao convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e especialmente nas das familia profesional de Madeira e moble.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: