Bolsas para mocidade do exterior FP. Listaxes provisionais de solicitudes. Convocatoria 2018/19

Con data do 9 de agosto de 2018 publicouse a Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A). Data de publicación: 18/10/2018

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes e examinadas estas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e/ou que precisan emendar documentación e de solicitudes excluídas e os motivos de exclusión.

As persoas excluídas e as persoas ás que se lles requira documentación disporán dun prazo de cinco días hábiles para emendar a falta ou achegar os documentos preceptivos. Transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a documentación preceptiva, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición, nos termos e nas condicións que se establecen no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Etiquetas: