Borradores

Currículos de Ciclos Formativos de grao profesional básico, medio e superior


Obxecto

Na actualidade estanse a desenvolver os currículos dos novos títulos de Formación Profesional LOE.

 Fase intermedia de tramitación (Lei 16/2010)

Co obxecto de dar cumprimento á Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a normativa en tramitación será publicada no Portal de Transparencia e Goberno Aberto.

Na seguinte ligazón atopará o proxecto de decreto en fase intermedia de tramitación:

 Fase final

Nestes momentos non existen proxectos de decreto en fase final.

Tema: