Ven a FP

  • Formación profesional inicial no curso 2017-2018, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan...
  • Na seguinte documentación poderá acceder a un arquivo pdf no que se recolle, ademais da información sobre o proceso de admisión, todos os impresos necesarios para realizar a solicitude e a matrícula...
  • Réxime ordinario As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto...
  • As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente...
  • Oferta  A formación profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos, tanto de grao medio como de grao superior, cunha organización en módulos e con contidos teórico...
  • Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos...
Distribuir contido