15006754

15006754 - CIFP Ferrolterra

981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
981370945 CIFP Ferrolterra
Latitude: 43.486346
Lonxitude: -8.222870
Avenida Ramón y Cajal s/n

15403, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMP0095 Montaxe
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
ZMP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
ZMP0520 Sistemas e circuítos eléctricos
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacions
ZMP0356 Formación e orientación laboral
ZMP0357 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0161 Fabricación asistida por computador (CAM)
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZMP0166 Verificación de produtos
ZMP0168 Formación e orientación laboral
ZMP0169 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas