15006778

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

881930145 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
881930165 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Latitude: 43.481297
Lonxitude: -8.201922
Avenida Castelao, 64 (Caranza)

15406, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0223 Aplicacións ofimáticas
ZMP0225 Redes locais
ZMP0226 Seguridade informática
ZMP0227 Servizos en rede
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0179 Inglés
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0369 Implantación de sistemas operativos
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0375 Servizos de rede e internet
ZMP0376 Implantación de aplicacións web
ZMP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora