15016000

15016000 - CIFP Compostela

881866570 cifp.compostela@edu.xunta.es
881866586 CIFP Compostela
Latitude: 42.860307
Lonxitude: -8.534453
Lamas de Abade s/n

15702, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMHOT02 Servizos en restauración
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0150 Operacións básicas en bar e cafetaría
ZMP0151 Operacións básicas en restaurante
ZMP0152 Servizos en bar e cafetaría
ZMP0153 Servizos en restaurante e eventos especiais
ZMP0154 O viño e o seu servizo
ZMP0155 Técnicas de comunicación en restauración
ZMP0156 Inglés
ZMP0157 Formación e orientación laboral
ZMP0158 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0831 Teleasistencia
ZSHOT04 Dirección de cociña
ZMP0179 Inglés
ZMP0496 Control do aprovisionamento de materias primas
ZMP0497 Procesos de preelaboración e conservación en cociña
ZMP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña
ZMP0499 Procesos de elaboración culinaria
ZMP0500 Xestión da produción en cociña
ZMP0501 Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias
ZMP0502 Gastronomía e nutrición
ZMP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
ZMP0506 Formación e orientación laboral
ZMP0507 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0496 Control do aprovisionamento de materias primas
ZMP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
ZMP0511 Sommelier
ZMP0512 Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración
ZMP0515 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
ZMP0183 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0182 Formación e orientación laboral
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas
ZMP0176 Recepción e reservas
ZMP0177 Recursos humanos no aloxamento
ZMP0175 Xestión do departamento de pisos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0174 Dirección de aloxamentos turísticos
ZMP0178 Comercialización de eventos
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0179 Inglés
Grao superior
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos