15022607

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

881960122 cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
881960122 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Latitude: 43.382887
Lonxitude: -8.408580
Paseo Marítimo, 47

15002, A Coruña
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0831 Teleasistencia
ZSSAN01 Audioloxía protésica
ZMP0199 Características anatomosensoriais auditivas
ZMP0200 Tecnoloxía electrónica en audioprótese
ZMP0201 Acústica e elementos de protección sonora
ZMP0202 Elaboración de moldes e protectores auditivos
ZMP0203 Elección e adaptación de próteses auditivas
ZMP0204 Atención á persoa hipoacúsica
ZMP0205 Audición e comunicación verbal
ZMP0207 Formación e orientación laboral
ZMP0208 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
ZMP1367 Xestión de mostras biolóxicas
ZMP1368 Técnicas xerais de laboratorio
ZMP1369 Bioloxía molecular e citoxenética
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP1371 Análise bioquímica
ZMP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico
ZMP1373 Microbioloxía clínica
ZMP1374 Técnicas de análise hematolóxica
ZMP1376 Formación e orientación laboral
ZMP1377 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSAN08 Documentación e administración sanitarias
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP1515 Xestión de pacientes
ZMP1516 Terminoloxía clínica e patoloxía
ZMP1517 Extracción de diagnósticos e procedementos
ZMP1518 Arquivamento e documentación sanitarios
ZMP1519 Sistemas de información e clasificación sanitarios
ZMP1520 Codificación sanitaria
ZMP1521 Atención psicosocial a pacientes e persoas usuarias
ZMP1522 Validación e explotación de datos
ZMP1523 Xestión administrativa sanitaria
ZMP1525 Formación e orientación laboral
ZMP1526 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSAN09 Hixiene bucodental
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0730 Recepción e loxística na clínica dental
ZMP0731 Estudo da cavidade oral
ZMP0732 Exploración da cavidade oral
ZMP0733 Intervención bucodental
ZMP0734 Epidemioloxía en saúde oral
ZMP0735 Educación para a saúde oral
ZMP0736 Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes
ZMP0737 Prótese e ortodoncia
ZMP0739 Formación e orientación laboral
ZMP0740 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSSC02 Integración social
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0337 Contexto da intervención social
ZMP0338 Inserción sociolaboral
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0342 Promoción da autonomía persoal
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP0346 Formación e orientación laboral
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSSC04 Mediación comunicativa
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
ZMP1111 Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala
ZMP1112 Sensibilización social e participación
ZMP1113 Intervención socioeducativa con persoas xordocegas
ZMP1114 Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas
ZMP1115 Lingua de signos
ZMP1116 Ámbitos de aplicación da lingua de signos
ZMP1117 Intervención con persoas con dificultades de comunicación
ZMP1118 Técnicas de intervención comunicativa
ZMP1120 Formación e orientación laboral
ZMP1121 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios