27006516

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

982220328 cifp.politecnico.lugo@edu.xunta.es
982223275 CIFP Politécnico de Lugo
Latitude: 43.004647
Lonxitude: -7.558267
Rúa Armando Durán 3

27002, Lugo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMMAM01 Carpintaría e moble
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0543 Documentación técnica
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0831 Teleasistencia
Grao superior
ZSMAM01 Deseño e amoblamento