36011634

36011634 - IES Politécnico de Vigo

986213025 ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es
986208175 IES Politécnico de Vigo
Latitude: 42.226747
Lonxitude: -8.734866
Rúa Torrecedeira 88

36208, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMFME01 Mecanizado
ZMP0001 Procesos de mecanizado
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMP0003 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais
ZMP0004 Fabricación por arranque de labra
ZMP0005 Sistemas automatizados
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0008 Formación e orientación laboral
ZMP0009 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
ZMP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZMP0520 Sistemas e circuítos eléctricos
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0527 Formación e orientación laboral
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZMP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
ZMP0960 Sistemas secuenciais programables
ZMP0961 Sistemas de medida e regulación
ZMP0962 Sistemas de potencia
ZMP0963 Documentación técnica
ZMP0964 Informática industrial
ZMP0965 Sistemas programables avanzados
ZMP0966 Robótica industrial
ZMP0967 Comunicacións industriais
ZMP0968 Integración de sistemas de automatización industrial
ZMP0970 Formación e orientación laboral
ZMP0971 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSEOC01 Proxectos de edificación
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZMP0567 Deseño e construción de edificios
ZMP0568 Instalacións en edificación
ZMP0569 Eficiencia enerxética en edificación
ZMP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
ZMP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
ZMP0573 Formación e orientación laboral
ZMP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSEOC02 Proxectos de obra civil
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZMP0769 Urbanismo e obra civil
ZMP0770 Redes e servizos en obra civil
ZMP0771 Levantamentos topográficos
ZMP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos
ZMP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais
ZMP0775 Formación e orientación laboral
ZMP0776 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0160 Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
ZMP0161 Fabricación asistida por computador (CAM)
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0164 Execución de procesos de fabricación
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZMP0166 Verificación de produtos
ZMP0168 Formación e orientación laboral
ZMP0169 Empresa e iniciativa emprendedora
Grao medio
ZMIMA03 Mantemento electromecánico
Grao superior
ZSIMA03 Mecatrónica industrial