36014489

36014489 - CIFP A Xunqueira

986873003 cifp.xunqueira@edu.xunta.es
986873000 CIFP A Xunqueira
Latitude: 42.435969
Lonxitude: -8.636413
Rúa Rafael Areses s/n

36155, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0778 Planificación da instalación
ZMP0779 Instalación de moblaxe
ZMP0780 Instalación de carpintaría
ZMP0781 Instalación de estructuras de madeira
ZMP0782 Formación e orientación laboral
ZMP0783 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0831 Teleasistencia
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
ZSTMV01 Automoción
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe
ZMP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
ZMP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais
ZMP0295 Tratamento e recubrimento de superficies
ZMP0296 Estruturas do vehículo
ZMP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0300 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0309 Técnicas de comunicación e de relacións
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0831 Teleasistencia
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios