36014568

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

886110857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
886110878 CIFP Valentín Paz Andrade
Latitude: 42.218276
Lonxitude: -8.680079
Estrada vella de Madrid 160

36214, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMP0095 Montaxe
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización
ZMP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
ZMP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0539 Solucións construtivas
ZMP0540 Operacións básicas de carpintaría
ZMP0541 Operacións básicas de moblaxe
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0778 Planificación da instalación
ZMP0779 Instalación de moblaxe
ZMP0780 Instalación de carpintaría
ZMP0781 Instalación de estructuras de madeira
ZMP0782 Formación e orientación laboral
ZMP0783 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0452 Motores
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMp0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSFME04 Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZMP0530 Caracterización de materiais
ZMP0531 Moldeamento pechado
ZMP0532 Moldeamento aberto
ZMP0533 Verificación de produtos conformados
ZMP0535 Formación e orientación laboral
ZMP0536 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSTMV01 Automoción
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMP0292 Sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe
ZMP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
ZMP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais
ZMP0295 Tratamento e recubrimento de superficies
ZMP0296 Estruturas do vehículo
ZMP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0300 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0309 Técnicas de comunicación e de relacións
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0352 Configuración de instalacións solares térmicas
ZMP0349 Eficiencia enerxética de instalacións
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0356 Formación e orientación laboral
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacions
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZMP0350 Certificación enerxética de edificios
ZMP0351 Xestión eficiente da auga na edificación
ZMP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
ZMP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga
ZMP0357 Empresa e iniciativa emprendedora
Grao medio
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
Grao superior
ZSTMV01 Automoción