36019475

36019475 - IES de Rodeira

986303933 ies.rodeira@edu.xunta.es
986303954 IES de Rodeira
Latitude: 42.262979
Lonxitude: -8.771172
Avda. de Ourense, s/n

36940, Cangas
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0653 Xestión financeira
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos