36019475

36019475 - IES de Rodeira

986303933 ies.rodeira@edu.xunta.es
986303954 IES de Rodeira
Latitude: 42.262979
Lonxitude: -8.771172
Avda. de Ourense, s/n

36940, Cangas
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZMP0656 Simulación empresarial
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora