36019566

36019566 - IES de Chapela

886110610 ies.chapela@edu.xunta.es
886110623 IES de Chapela
Latitude: 42.266742
Lonxitude: -8.667596
Avenida Redondela s/n

36320, Redondela
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0831 Teleasistencia
ZS19003 Dietética
ZCS0436 Alimentación equilibrada
ZCS0446 Control alimentario
ZCS0452 Dietoterapia
ZCS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde
ZCS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética
ZCS0478 Microbioloxía e hixiene alimentaria
ZCS0497 Proxecto integrado
ZCS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética
ZCS0FOL Formación e orientación laboral
ZCS0RCT Relacións no contorno de traballo
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSSC02 Integración social
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora