36019669

36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor

986512311 ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.es
986512655 IES Armando Cotarelo Valledor
Latitude: 42.589820
Lonxitude: -8.784041
Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6

36611, Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMP0446 Empresa na aula
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0372 Xestión de bases de datos
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0376 Implantación de aplicacións web
ZMP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos