BIFC02

 

BIFC02 - Informática de oficina

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: Básico
Horas: 2000
Código: BIFC02

 

Que se aprende a facer?
Realizar operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos, periféricos e redes de comunicación de datos, e de tratamento, reprodución e arquivamento de documentos, operando coa calidade indicada e en condicións de seguridade e de protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

 

En que ámbitos se traballa?
Actividades por conta allea en empresas dedicadas á comercialización, á montaxe, ao mantemento e á reparación de sistemas microinformáticos e de equipamentos eléctricos ou electrónicos, e en empresas que utilicen sistemas informáticos, para a súa xestión.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos; axudante de mantemento de sistemas informáticos; axudante de instalador/ora de sistemas informáticos; axudante de instalador/ora de sistemas para transmisión de datos; auxiliar de oficina; auxiliar de servizos xerais; gravador-verificador de datos; auxiliar de dixitalización; operador documental.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Ciencias aplicadas I 175
Comunicación e sociedade I 206
Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos 296
Ofimática e arquivamento de documentos 233
Ciencias aplicadas II 162
Comunicación e sociedade II 135
Formación en centros de traballo 320
Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos 206
Operacións auxiliares para a configuración e a explotación 205

Nota: No primeiro curso didacaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

 

Que título se obtén?
Título profesional básico en Informática de Oficina.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das familias profesionais de:

 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Enerxía e auga
 • Fabricación mecánica
 • Industrias extractivas
 • Informática e comunicacións
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Marítimo-pesqueira
 • Química
 • Transporte e mantemento de vehículos

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario.
Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Ames 15027721 IES Plurilingüe de Ames 981891589
Baio (Zas) 15027368 IES Maximino Romero de Lema 981719149
Cambre 15027873 IES Afonso X O sabio 981651025
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 981321565
Muros 15026388 IES Plurilingüe Fontexería 981827225
Pontes de García Rodríguez, As 15021767 IES Castro da Uz 981451304

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Cervo 27016509 IES Marqués de Sargadelos 982593100
Fonsagrada (A) 27014811 IES Plurilingüe Fontem Albei 982340156
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081
Monterroso 27016248 IES de Monterroso 982377609
Vilalba 27013326 IES Lois Peña Novo 982510951

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Bande 32016340 IES Aquis Querquernis 988443157
Maceda 32016431 IES San Mamede 988463286
Ourense 32008665 CPR Plurilingüe Divino Maestro 988217800
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel 988221312
Rúa (A) 32016637 IES Cosme López Rodríguez 988310833
Viana do Bolo 32016777 IES Carlos Casares 988340086

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
As Neves 36019402 IES Pazo da Mercé 886110110
Cambados 36019396 IES Francisco Asorey 986520161
Cañiza, A 36015101 IES da Cañiza 986651347
Lalín 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa 986780114
Marín 36015159 IES Chan do Monte 986883305
Ponteareas 36024781 IES do Barral 986644406
Porriño, O 36007011 IES Pino Manso 986330220
Vigo 36018173 IES de Teis 986373811

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo en réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo na modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual.
Curso 2017-2018.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).