SCOM03

 

SCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SCOM03
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
Xestionar as operacións comerciais de compravenda e distribución de produtos e servizos, e organizar a implantación e a animación de espazos comerciais, segundo criterios de calidade, seguridade e prevención de riscos, aplicando a normativa.

 

Onde se realiza o traballo?
En empresas de calquera sector produtivo e nomeadamente do sector do comercio e o márketing públicos e privados, realizando funcións de planificación, organización e xestión de actividades de compravenda de produtos e servizos, así como de deseño, implantación e xestión de espazos comerciais. Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionen a súa empresa realizando actividades de compravenda de produtos e servizos, ou por conta allea, que exerzan a súa actividade no departamento de vendas, comercial ou de márketing, dentro dos subsectores de: Industria, comercio e agricultura, nos departamentos de vendas, comercial ou de márketing; empresas de distribución comercial por xunto e/ou polo miúdo, nos departa-mentos de compras, vendas, deseño e implantación de espazos comerciais, comercial ou de márketing; entidades financeiras e de seguros, nos departamentos de vendas, comercial ou de márketing; empresas intermediarias no comercio como axencias comerciais, empresas de asesoramento comercial e xurídico, etc; empresas importadoras, exportadoras e distribuidoras-comercializadoras; empresas de loxística e transporte; asociacións, institucións, organismos e organizacións non gobernamentais (ONG).

 

En que postos de traballo?
Xefe/a de vendas; representante comercial; axente comercial; encargado/a de tenda; encargado/a de sección dun comercio; vendedor/ora técnico/a; coordinador/ora de comerciais; supervisor/ora de telemárketing; merchandiser; escaparatista comercial; deseñador/ora de espazos comerciais; responsable de promocións no punto de venda; especialista en implantación de espazos comerciais.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Formación e orientación laboral 107
Inglés 160
Investigación comercial 132
Márketing dixital 187
Políticas de márketing 187
Xestión económica e financeira da empresa 187
Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies 105
Formación en centros de traballo 384
Loxística de almacenamento 123
Loxística de aprovisionamento 105
Organización de equipos de vendas 87
Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais 26
Técnicas de venda e negociación 105
Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral 981500580
Betanzos 15001136 IES Francisco Aguiar 981772451
Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal 981203000
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 981321565
Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña 881867152

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982828001

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Marín 36015159 IES Chan do Monte 986883305
Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane 986857700
Silleda 36020350 IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 986580904
Tui 36014544 IES Indalecio Pérez Tizón 886110749
Vigo 36011579 IES A Guía 986375111
Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña 881867152
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).