SHOT02

 

SHOT02 - Axencias de viaxes e xestión de eventos

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SHOT02

 

Que se aprende a facer?
Programar e realizar viaxes combinadas e calquera tipo de eventos, e vender servizos tu-rísticos en axencias de viaxes e a través doutras unidades de distribución, propondo ac-cións para o desenvolvemento dos seus programas de márketing e asegurando a satisfac-ción da clientela.

 

Onde se realiza o traballo?
No sector turístico, no subsector das axencias de viaxes polo miúdo, por xunto e mixtas, así como nas axencias especializadas en recepción e eventos. Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionan a súa propia axencia de viaxes ou eventos, ou por conta allea que exercen a súa actividade profesional como empregados/as ou xefes/as de oficina ou de departamento, nas áreas funcionais de administración, de reservas, de produto, e de venda de servizos e produtos turísticos e eventos.

 

En que postos de traballo?
Xefe/a de oficina de axencia de viaxes, xefe/a de departamento en axencia de viaxes, axente de viaxes, consultor/ora de viaxes, organizador/ora de eventos, vendedor/ora de servizos de viaxe e viaxes programadas, promotor/ora comercial de viaxes e servizos turís-ticos, empregado/a do departamento de reservas (“booking”).

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Destinos turísticos 213
Estrutura do mercado turístico 133
Formación e orientación laboral 107
Inglés 160
Márketing turístico 160
Recursos turísticos 187
Dirección de entidades de intermediación turística 87
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Protocolo e relacións públicas 105
Proxecto de axencias de viaxes e xestión de eventos 26
Segunda lingua estranxeira 157
Venda de servizos turísticos 123
Xestión de produtos turísticos 105

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario.
Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005221 IES Plurilingüe Eusebio da Guarda 981223479
Santiago de Compostela 15015755 IES Plurilingüe Rosalía de Castro 981569650

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988236552

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo en réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2017-2018.

Relación de centros que ofertan o ciclo na modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual.
Curso 2017-2018.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Chantada 27003175 IES Val do Asma 982870236
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).