in28 - Maquetaxe e modelización dunha estrutura offshore eólica mariña

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Someso
A Coruña
Obxectivos:
  • Realizar unha estrutura real a escala cos mesmos problemas na súa construción que se presentarían nun suposto real
  • Desenvolver un proxecto complexo e actual coa participación de todos os centros traballando en equipo
  • Pór en valor as capacidades de cada centro e rendibilizar a utilización dos seus equipamentos e da súa maquinaria
Síntese do proxecto:

Realización e presentación dun conxunto complexo consistente nunha estrutura eólica mariña a escala, no que cada centro participa como empresa independente (UTC -Union Temporal de Centros-), achegando o seu saber facer, ata obter como resultado o elemento final solicitado polo/a "cliente".

Actividade na zona expositiva:
Exposición e información aos visitantes.
Horario da actividade: Continuo

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.