ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO DA REDE DE CONSERVATORIOS PROFESIONAIS DE MÚSICA DE GALICIA

O prazo para cubrir o formulario está pechado.

Con esta enquisa queremos medir o grao de satisfacción dos CMUS dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Cada ítem consta dunha valoración comprendida entre o 1 e o 4. Seleccione o valor que considere en cada caso.

1 = Totalmente en desacordo ou moi mal.
4 = Totalmente de acordo ou moi ben.

Grazas pola súa colaboración.