Currículos e perfís profesionais dos ciclos formativos

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos que se ofertan nos centros educativos da Comunidade Autónoma. No perfil profesional de cada ciclo formativo poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Por outro lado, poderá acceder e/ou descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, na seguinte ligazón pode consultar a distribución por curso dos módulos dos ciclos de formación profesional con oferta na Comunidade Autónoma de Galicia.

Hai ciclos formativos con algunha observación en canto a aplicación do currículo ou algún outro particular. Estes ciclos formativos van precedidos dun asterisco (*).

Escolla a familia profesional do seu interese para ver unicamente os ciclos formativos desta.

Administración e xestiónDoc DOG RD
LOE CBADG01 Servizos administrativos
LOE CMADG01 Xestión administrativa
LOE CSADG01 Administración e finanzas
LOE CSADG02 Asistencia á dirección

Actividades físicas e deportivasDoc DOG RD
LOE CSAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva
LOE CSAFD02 Acondicionamento físico
LOXSE CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

AgrariaDoc DOG RD
LOE CBAGA01 Agroxardinaría e composicións florais
LOE CBAGA02 Actividades agropecuarias
LOE CBAGA03 Aproveitamentos forestais
LOE CMAGA01 Produción agroecolóxica
LOE CMAGA02 Produción agropecuaria
LOE CMAGA03 Xardinaría e floraría
LOE CMAGA04 Aproveitamento e conservación do medio natural
LOE CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
LOE CSAGA02 Paisaxismo e medio rural
LOE CSAGA03 Gandaría e asistencia en sanidade animal

Artes gráficasDoc DOG RD
LOE CBARG01 Artes gráficas
LOE CMARG01 Impresión gráfica
LOE CMARG02 Preimpresión dixital
LOE CSARG01 Deseño e xestión da produción gráfica
LOE CSARG02 Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Comercio e márketingDoc DOG RD
LOE CBCOM01 Servizos comerciais
LOE CMCOM01 Actividades comerciais
LOE CMCOM02 Comercialización de produtos alimentarios
LOE CSCOM01 Transporte e loxística
LOE CSCOM02 Comercio internacional
LOE CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
LOE CSCOM04 Márketing e publicidade

Electricidade e electrónicaDoc DOG RD
LOE CBELE01 Electricidade e electrónica
LOE CBELE02 * Instalacións electrotécnicas e mecánica
LOE CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
LOE CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
LOE CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
LOE CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
LOE CSELE03 Automatización e robótica industrial
LOE CSELE04 Mantemento electrónico

Enerxía e augaDoc DOG RD
LOE CMENA01 Redes e estacións de tratamento de augas
LOE CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
LOE CSENA02 Enerxías renovables
LOE CSENA03 Centrais eléctricas

Edificación e obra civilDoc DOG RD
LOE CBEOC01 Reforma e mantemento de edificios
LOE CMEOC01 Construción
LOE CMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación
LOE CSEOC01 Proxectos de edificación
LOE CSEOC02 Proxectos de obra civil
LOE CSEOC03 Organización e control de obras de construcción

Fabricación mecánicaDoc DOG RD
LOE CBFME01 Fabricación e montaxe
LOE CBFME02 * Fabricación de elementos metálicos
LOE CMFME01 * Mecanizado
LOE CMFME02 Soldadura e caldeiraría
LOE CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
LOE CSFME02 Construcións metálicas
LOE CSFME03 Deseño en fabricación mecánica
LOE CSFME04 Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Hostalaría e turismoDoc DOG RD
LOE CBHOT01 Cociña e restauración
LOE CBHOT02 Aloxamento e lavandaría
LOE CBHOT03 * Actividades de panadaría e pastelaría
LOE CMHOT01 * Cociña e gastronomía
LOE CMHOT02 Servizos en restauración
LOE CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
LOE CSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos
LOE CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
LOE CSHOT04 Dirección de cociña
LOE CSHOT05 Dirección de servizos de restauración

Informática e comunicaciónsDoc DOG RD
LOE CBIFC01 Informática e comunicacións
LOE CBIFC02 Informática de oficina
LOE CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
LOE CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
LOE CSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
LOE CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web

Instalación e mantementoDoc DOG RD
LOE CBIMA01 * Mantemento de vivendas
LOE CMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
LOE CMIMA02 Instalacións de produción de calor
LOE CMIMA03 Mantemento electromecánico
LOE CSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
LOE CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
LOE CSIMA03 Mecatrónica industrial
LOXSE CS17004 Prevención de riscos profesionais

Imaxe persoalDoc DOG RD
LOE CBIMP01 Peiteado e estética
LOE CMIMP01 Estética e beleza
LOE CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
LOE CSIMP01 Estética integral e benestar
LOE CSIMP02 Estilismo e dirección de peiteado
LOE CSIMP03 Asesoría de imaxe persoal e corporativa
LOE CSIMP04 Caracterización e maquillaxe profesional

Imaxe e sonDoc DOG RD
LOE CMIMS01 Video disc-jockey e son
LOE CSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
LOE CSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
LOE CSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos
LOE CSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
LOE CSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe

Industrias alimentariasDoc DOG RD
LOE CBINA01 Industrias alimentarias
LOE CMINA01 * Panadaría, repostaría e confeitaría
LOE CMINA02 Aceites de oliva e viños
LOE CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios
LOE CSINA01 Vitivinicultura
LOE CSINA02 Procesos e calidade na industria alimentaria

Madeira, moble e cortizaDoc DOG RD
LOE CBMAM01 Carpintaría e moble
LOE CMMAM01 Carpintaría e moble
LOE CMMAM02 Instalacion e amoblamento
LOE CSMAM01 Deseño e amoblamento

Marítimo-pesqueiraDoc DOG RD
LOE CBMAP01 Actividades marítimo-pesqueiras
LOE CMMAP01 Cultivos acuícolas
LOE CMMAP02 Operacións subacuáticas e hiperbáricas
LOE CMMAP03 Navegación e pesca de litoral
LOE CMMAP04 Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
LOE CSMAP01 Acuicultura
LOE CSMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura
LOE CSMAP03 Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

QuímicaDoc DOG RD
LOE CMQUI01 Planta química
LOE CMQUI02 Operacións de laboratorio
LOE CSQUI01 * Laboratorio de análise e de control de calidade
LOE CSQUI02 Química industrial
LOE CSQUI03 Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
LOXSE CS18002 Química ambiental

SanidadeDoc DOG RD
LOE CMSAN01 * Emerxencias sanitarias
LOE CMSAN02 Farmacia e parafarmacia
LOE CSSAN01 Audioloxía protésica
LOE CSSAN02 Próteses dentais
LOE CSSAN03 Ortoprótese e produtos de apoio
LOE CSSAN04 Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear
LOE CSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
LOE CSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
LOE CSSAN07 Radioterapia e dosimetría
LOE CSSAN08 Documentación e administración sanitarias
LOE CSSAN09 Hixiene bucodental
LOXSE CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
LOXSE CS19002 Saúde ambiental
LOXSE CS19003 Dietética

Seguridade e medio ambienteDoc DOG RD
LOE CMSEA01 Emerxencias e protección civil
LOE CSSEA01 Educación e control ambiental

Servizos socioculturais e á comunidadeDoc DOG RD
LOE CBSSC01 * Actividades domésticas e limpeza de edificios
LOE CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
LOE CSSSC01 * Educación infantil
LOE CSSSC02 Integración social
LOE CSSSC03 Animación sociocultural e turística
LOE CSSSC04 Mediación comunicativa
LOE CSSSC05 * Promoción de igualdade de xénero

Téxtil, confección e pelDoc DOG RD
LOE CBTCP01 Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
LOE CBTCP02 Tapizaría e cortinaxe
LOE CMTCP01 Confección e moda
LOE CSTCP01 Patronaxe e moda

Transporte e mantemento de vehículosDoc DOG RD
LOE CBTMV01 Mantemento de vehículos
LOE CBTMV02 * Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo
LOE CMTMV01 Carrozaría
LOE CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
LOE CMTMV03 * Electromecánica de maquinaria
LOE CMTMV07 Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo
LOE CSTMV01 Automoción
LOXSE CS16002 Mantemento aeromecánico

Vidro e cerámicaDoc DOG RD
LOE CBVIC01 Vidraría e olaría