Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado na Comunidade Autónoma de Galicia
Mér, 21/12/2011 - 08:30

Xúntase o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.