Actualidade

(23/09/2010 | 16:58)
Máis de 26.500 persoas xa se inscribiron nas ensinanzas impartidas por estes centros a través da internet
(16/09/2010 | 17:31)
A Xunta de Galicia dá así un novo impulso ao Plan Galego de Potenciación das Linguas Estranxeiras

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

XADE

Xestión administrativa da educación

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

Títulos

Xestión de propostas de títulos