Actualidade

(25/11/2010 | 13:35)
O director xeral de Educación presentou hoxe esta iniciativa, que se desenvolve en colaboración con BIC Galicia

Servizos relacionados

Buscador de centros

Guía de centros educativos

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

XADE

Xestión administrativa da educación

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Platega

Plataforma de teleformación galega

Substitutos

Xestión de substitucións

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais