acreditacion

Acreditación de competencias profesionais

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio

Este servizo web permite a xestión do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional.

 ¡NOVA! Remate da fase de avaliación e inicio da fase de acreditación e rexistro da convocatoria 2018.

Con data 26 de xuño de 2018 foi comunicado o resultado da avaliación a todos os candidatos e candidatas. Ábrese un prazo de 5 días naturais para presentar reclamación ante a comisión de avaliación. Acceda á pestana 2.3 Xestión de emendas e reclamacións para máis información.

Previsión do remate da fase de acreditación e rexistro: Data 26 de xullo de 2018.

Prazo: Os certificados das unidades de competencia demostradas estarán dispoñibles dende o  26 de xullo de 2018.

Procedemento: Poderán descargarse dende o menú do "Solicitante" na pestana 2.2 <<Edición de solicitudes e consulta do expediente>> accedendo ao seu expediente onde aparecerá o Código de verificación electrónica (CVE) de cada certificado. Remitirase un correo electrónico para confirmar a súa dispoñibilidade e informar sobre a forma de descarga.

________________________________________________________________________________________

Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo. Data de publicación: 06/04/2018.

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a recepción da convocatoria da reunión e serverá de comunicación ao asesor.

Recordar que a asistencia á reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa. 

 Taxas.

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da reunión grupal. No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas

Para iniciar o pagamento de taxas acceda á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Pode xerar o modelo AI de autoliquidación de taxas para completar a man e presentar na oficina bancaria, no seguinte enlace Modelo autoliquidación.

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:
 •  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.

 •  Delegación de Servizos Centrais: Código 13.

 •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.

 • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.
Taxa da fase de asesoramento

O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20,40 euros. O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior.

O xustificante da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato sexa citado para realizar esta fase, polo que non debe realizarse ata rematada a fase de asesoramento.

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 04.04.2018

  Ligazón ás listaxes
 
Prazo para realizar o recurso de alzada: do 5 de abril ao 4 de maio de 2018, ámbolos dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

Unha vez publicadas as listaxes definitivas, serán convocados á reunión grupal de asesoramento nos dez días seguintes e cunha antelación mínima dunha semana. A data prevista para a publicación das reunións grupais: 6 de abril de 2018.

Recorde que deberá realizar o pago das taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información: Taxas

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 13.03.2018

  - Ligazón ás listaxes
 
Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación. Data de publicación: 20.02.2018.

 - Ligazón as listaxes
 
Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
 
Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria.
 
Procedemento para consultar a súa situación nesta aplicación: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu historial logo de introducir o DNI e códigos solicitados.Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>.
 
De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 
De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 13 de marzo de 2018.
 
 __________________________________________________________________________________

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2018. Data de publicación DOG nº 7 do 10/01/2018.

Prema para acceder á información.

 • A solicitude de participación no procedemento farase empregando esta aplicación infor­mática.
 • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada, co resto da documentación, no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.

prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018. A aplicación informática para solicitar a participación estará activa a partir do 10 de xaneiro de 2018.

Para realizar o rexistro dunha nova solicitude prema en <<2. Solicitante>> e posteriormente en <<2.1 Rexistro de solicitudes>>. Na listaxe de convocatorias co período de inscrición aberto prema na convocatoria do ano 2018 en <<Seleccionar>>.

Os solicitantes que participaran en convocatorias anteriores dentro dos últimos cinco anos, e pasaran á fase de asesoramento e/ou de avaliación ou quedaron como reservas por non dispor de prazas vacantes, de participar na presente convocatoria e na mesma sede non terán que presentar a documentación xa achegada. Tamén poderán acollerse na aplicación informática á opción de rexistrar unha solicitude recuperando e actualizando a carga de datos, ou cargar unha solicitude de novo.

O proceso de xeración de solicitude, realizarase en varios pasos: datos do solicitante, solicitude de unidades de competencia, formación alegada, experiencia profesional alegada, historial profesional e formativo e Currículum Vitae Europass e impresión da solicitude.
É moi importante que antes de proceder con cada un dos pasos lea atentamente a información que disporá na parte superior da pantalla o que sen dúbida lle axudará a realizar a solicitude correctamente.

Para completar ou modificar a solicitude unha vez rexistrada e antes da súa presentación prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder logo de introducir o DNI e códigos solicitados.

Lembre entregar coa solicitude a documentación requirida: Informe de vida laboral actualizado e contratos de traballo ou certificados de empresa e os certificados da formación e o historial profesional e formativo no formato Curriculum Vitae Europeo. (O CVE e o certificado de empresa poderánse xerar desde a aplicación informática unha vez cubertos os datos necesarios).

Nota: Yahoo está rexeitando os correos electrónicos enviados dende a aplicación. Recoméndase o uso de contas de correo electrónico alternativas.

______________________________________________________________________________________________

Remate da fase de acreditación e rexistro da convocatoria de Xestión forestal e do medio natural. Data 22 de decembro de 2017.

Prazo: Os certificados das unidades de competencia demostradas están dispoñibles dende o  22 de decembro de 2017.

Procedemento: Poderán descargarse dende o menú do "Solicitante" na pestana 2.2 <<Edición de solicitudes e consulta do expediente>> accedendo ao seu expediente onde aparecerá o Código de verificación electrónica (CVE) de cada certificado. Remitiuse un correo electrónico para confirmar a súa dispoñibilidade e informar sobre a forma de descarga.

______________________________________________________________

Convocatoria específica UCs de CS Xestión forestal. Publicación das listaxes de solicitantes. Data de publicación: 22.05.2017.

 • Ligazón ás listaxes.
 Prazo para realizar reclamacións: do 23 ao 24 de maio de 2017, ambos os dous incluídos.
 
Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria.
 
Para máis información debe acceder ao seu expediente na pestana 2.2 e abrir o link "Erros atopados na sús solicitude". 
 
De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
Anexo V en word ou Anexo V en pdf
 
 _______________________________________________________________________________________________

Convocatoria específica para axentes forestais en UCs de CS Xestión forestal. Data de publicación no Portal de FP: 27.04.2017

Prema para acceder á información.

 • A solicitude de participación no procedemento farase empregando esta aplicación infor­mática.
 • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada, co resto da documentación, no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.

prazo de presentación de solicitudes será desde o 28 de abril ao 11 de maio de 2017 (inclúe os dous días de traballos de mellora no sistema informático desta consellería: días 1 e 2 de maio)A aplicación informática para solicitar a participación estará activa a partir do 28 de abril de 2017.

Para realizar o rexistro dunha nova solicitude prema en <<2. Solicitante>> e posteriormente en <<2.1 Rexistro de solicitudes>>. Na listaxe de convocatorias co período de inscrición aberto prema na convocatoria Xestión forestal e do medio natural en <<Rexistrar unha solicitude>>.

O proceso de xeración de solicitude, realizarase en varios pasos: datos do solicitante, solicitude de unidades de competencia, formación alegada, experiencia profesional alegada, historial profesional e formativo e Currículum Vitae Europass e impresión da solicitude.

É moi importante que antes de proceder con cada un dos pasos lea atentamente a información que disporá na parte superior da pantalla o que sen dúbida lle axudará a realizar a solicitude correctamente.

Para completar ou modificar a solicitude unha vez rexistrada e antes da súa presentación prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder logo de introducir o DNI e códigos solicitados.

 _______________________________________________________________________________________________

¡NOVAInicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo. Data de publicación: 06/04/2017.

Accedendo ao seu historial, na pestana 2.2, poderá comprobar tamén a data de convocatoria.

 Taxas.

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da reunión grupal. No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas

Pode xerar o modelo A de autoliquidación de taxas, para presentar na oficina bancaria, no seguinte enlace Modelo autoliquidación.

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:
 •  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.

 •  Delegación de Servizos Centrais: Código 13.

 •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.

 • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.

A modo de exemplo oñemos aquí un modelo cuberto como exemplo modelo A de folla de autoliquidación de taxas cos códigos e importe cubertos Taxas_Asesoramento.pdf 

O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior.

O xustificante da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato sexa citado para realizar esta fase, polo que non debe realizarse ata rematada a fase de asesoramento.

  _______________________________________________________________________________________________

 Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 29.03.2017

  - Ligazón ás listaxes
 
Prazo para realizar recurso de alzada: do 30 de marzo ao 29 de abril de 2017, ámbolos dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

   ______________________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 10.03.2017

  - Ligazón ás listaxes
 
Prazo para realizar reclamacións: do 11 ao 15 de marzo de 2017, ámbolos dous incluídos.

 Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

 _______________________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes de solicitantes. Data de publicación: 15.02.2017.
 
- Ligazón as listaxes
 
Prazo para realizar reclamacións: do 16 ao 25 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos.
 
Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria.
 
De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 
 _______________________________________________________________________________________________

 Convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2017. Data prevista de publicación no DOG: 12.01.2017.

 ____________________________________________________________________________________________ 

  Información e orientación

 • Se desexa orientarse para solicitar aquelas unidades de competencias nas que pode ter máis opcións de ser avaliado positivamente, consulte os cuestionarios de autoavaliación premendo en <<2. Solicitante>> e posteriormente en <<Cuestionario de autoavaliación>> ou ben en formato PDF en www.edu.xunta.es/fp/cuestionarios-autoavaliacion

 • Para máis información sobre os ciclos formativos, módulos profesionais, unidades de competencia e especialmente que módulos se validan coas unidades de competencia que ten pensado solicitar, consulte os folletos informativos das familias profesionais de FP.

 • Relación de unidades de competencia convocadas e sedes do proceso de acreditación.

 • Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias (prevista a súa publicación no DOG o 10/01/2018).

 •  O modelo de curriculum vitae Europass poderá descargarse da aplicación unha vez cubertos os datos persoais.

 Folleto informativo

 Puntos de información e orientación

Departamentos de información e orientación profesional dos centros integrados de formación profesional.
Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan fomación profesional.
Subdirección Xeral de Formación Profesional.
Teléfonos:

981 544 400
981 544 376
981 546 566 

 Puntos de información dos centros educativos (Só información e orientación solicitando unha cita co departamento de orientación).

 Máis información  

MEC Fondo Social Europeo

 

 

 

 

Para resolver cualquera incidencia sobre a aplicación informática contacte coa U.A.C. no teléfono 881 99 77 01 ou no enderezo electrónico uac@edu.xunta.es

 

 


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto