Inicio

Aplicación de xestión do procedemento de acreditación de competencias profesionais.Logo FSE

 

Novas


 

26/05/2020: Convocatoria 2020: Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia.

Data de publicación: 26/05/2020

 
Prazo para realizar reclamacións: do 27 de maio ao 2 xuño de 2020, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde se xestiona a súa solicitude. Para a súa presentación poderase utilizar a plataforma https://sede.xunta.gal, utilizando o trámite <<Alegacións>>, ou polos medios establecidos ao efecto.

As reclamacións rexistradas na aplicación non terán a consideración de entregadas ata non ser presentadas.

Pode consultar a súa situación tamén accedendo ao seu expediente.

As listaxes definitivas publicaránse a partir do 11 de xuño de 2020. 

Subir ao índice

19/02/2020: Convocatoria 2020: Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación

Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación. Data de publicación: 19.02.2020.
 
 
Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 20 de febreiro ao 5 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
 
Consulta dos erros detectados na súa solicitude: Nesta aplicación pode consultar a situación da súa solicitude. Acceda seguindo o camiño seguinte: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu expediente logo de introducir o DNI e códigos solicitados. Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>. Recorde que debe autenticarse primeiro para entrar na aplicación, no botón de acendido superior dereito.
 
Procedemento para presentar a emenda de documentación ou reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta aplicación informática, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente imprimila, asinala e presentala, xuntando a documentación que corresponda, na sede onde solicitou realizar o procedemento.
 
Medio de presentación da emenda e/ou reclamación: A solicitude de emenda ou reclamación asinada, xunto coa documentación requirida,  poderá ser presentada mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia, ou no propio centro, de maneira presencial ou por correo. Para o caso de enviarse por correo, o envío da reclamación, deberá ser certificado, co selo de Correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada. Deberase xuntar copia compulsada da documentación que se precise.
 
Recorde que si non presenta a solicitude de subsanación e/ou reclamación non terá consideración de entregada. Poderá facer o seguimento da reclamación dende o seu expediente, nesta aplicación informática.
  
De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 
De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 11 de marzo de 2020.

Subir ao índice

19/02/2020: Publicación das listaxes de solicitantes e daqueles que necesitan emendar a documentación. Data prevista 19/02/2020

Publicación das listaxes de solicitantes, listaxes de persoas que necesitan emendar documentación e de maiores de 25 anos acollidos ao artigo 6.d

Subir ao índice

12/12/2019: Publicada a convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2020

 Publicada a convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2020. Data de publicación DOG nº 236 do 12/12/2019.

 Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes previsto será desde o día 13 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos. (Lea detidamente a forma de presentación das solicitudes nos epígrafe seguintes).

Acceso ao DOG

(Prema para ter máis información (portal de FP da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional).

Subir ao índice

04/04/2019: Convocatoria 2019: fase de acreditación e rexistro

Fase de acreditación e rexistro. Dende o remate da fase de avaliación e ata o 31.07.2019. Os certificados están dispoñibles na aplicación informática e poderá descargalos accedendo có certificado electrónico ou coa Chave 365.

Subir ao índice

03/04/2019: Convocatoria 2019: fase de avaliación

Fase de avaliación.

 

Data de realización: Dende o remate da fase de asesoramento de cada candidato ata o : 21.06.2019

 

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a convocatoria da reunión e o plan individualizado de avaliación que a comisión de avaliación teña proposto.

O xustificante da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato sexa citado para realizar esta fase, polo que non debe realizarse ata rematada a fase de asesoramento. Pode realizar o pagamento da taxa segundo o establecido anteriormente. Neste caso a taxa que deberá aboar será 10,37 euros por cada unidade de competencia das que se vaia avaliar.

Subir ao índice

02/04/2019: Convocatoria 2019: inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo.

Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo. Data de publicación: 02/04/2019.

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a recepción da convocatoria da reunión e serverá de comunicación ao asesor.

Recordar que a asistencia á reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa. 

 Taxas.

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da reunión grupal. No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas

Para iniciar o pagamento de taxas acceda á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Pode xerar o modelo AI de autoliquidación de taxas para completar a man e presentar na oficina bancaria, no seguinte enlace Modelo autoliquidación.

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:
  • Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.

  • Delegación de Servizos Centrais: Código 13.

  •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.

  • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.
Taxa da fase de asesoramento

O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20,73 euros. O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior.

Subir ao índice

27/03/2019: Convocatoria 2019: publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 27.03.2019

 
Prazo para realizar o recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ámbolos dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

Unha vez publicadas as listaxes definitivas, serán convocados á reunión grupal de asesoramento nos dez días seguintes e cunha antelación mínima dunha semana. A data prevista para a publicación das reunións grupais: 2 de abril de 2019.

Recorde que deberá realizar o pago das taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información: Taxas

Subir ao índice