Inicio

Este servizo web permite a xestión do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional.

 

NOVA!!! En preparación unha nova convocatoria de acreditación de competencias profesionais.

 Data prevista de publicación: Entre decembro e principios de 2020.

Data prevista de presentación de solicitudes: Entre o 13 de xaneiro e o 7 de febreiro de 2020.

A presentación de solicitudes só poderá realizarse por medios electrónicos, polo que deberá dipor de certificado dixital, DNI electrónico ou Chave 365. A Chave 365 pode solicitarse nos centros de saúde. Deberá autentificarse para entrar na aplicación co seu certificado, DNI dixital o Chave 365.

Para rexistrar a solicitude deberá acceder á pestana 2.1  no periodo establecido. Para entregala deberá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia. Dende a aplicación permítese o acceso directo á se electrónica unha vez pechada a solicitude na aplicación.

__________________________________________________________________________________

Fase de acreditación e rexistro. Dende o remate da fase de avaliación e ata o 31.07.2019. Os certificados están dispoñibles na aplicación informática e poderá descargalos accedendo có certificado electrónico ou coa Chave 365.

_________________________________________________________________________________

Fase de avaliación. Data de realización: Dende o remate da fase de asesoramento de cada candidato ata o : 21.06.2019

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a convocatoria da reunión e o plan individualizado de avaliación que a comisión de avaliación teña proposto.

O xustificante da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato sexa citado para realizar esta fase, polo que non debe realizarse ata rematada a fase de asesoramento. Pode realizar o pagamento da taxa segundo o establecido anteriormente. Neste caso a taxa que deberá aboar será 10,37 euros por cada unidade de competencia das que se vaia avaliar.

  __________________________________________________________________________________

Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo. Data de publicación: 02/04/2019.

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a recepción da convocatoria da reunión e serverá de comunicación ao asesor.

Recordar que a asistencia á reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa. 

 Taxas.

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da reunión grupal. No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas

Para iniciar o pagamento de taxas acceda á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Pode xerar o modelo AI de autoliquidación de taxas para completar a man e presentar na oficina bancaria, no seguinte enlace Modelo autoliquidación.

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:
 •  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.

 •  Delegación de Servizos Centrais: Código 13.

 •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.

 • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.
Taxa da fase de asesoramento

O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20,73 euros. O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior.

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 27.03.2019

 
Prazo para realizar o recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ámbolos dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

Unha vez publicadas as listaxes definitivas, serán convocados á reunión grupal de asesoramento nos dez días seguintes e cunha antelación mínima dunha semana. A data prevista para a publicación das reunións grupais: 2 de abril de 2019.

Recorde que deberá realizar o pago das taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información: Taxas

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 13.03.2019

 
Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 18 de marzo de 2019, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde se xestiona a súa solicitude. Para o caso de enviarse por correo, o envío da reclamación, deberá ser certificado, co selo de correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada. Poderase tamén presentar por sede electrónica. As reclamacións rexistradas na aplicación non terán a consideración de entregadas ata non ser presentadas.

Pode consultar a súa situación tamén accedendo ao seu expediente.

As listaxes definitivas publicaránse a partir do 25 de marzo de 2019.

__________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación. Data de publicación: 20.02.2019.

 
Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
 
Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria. Para o caso de enviarse por correo, o envío da reclamación, deberá ser certificado, co selo de Correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada. Deberase xuntar copia compulsada da documentación que se precise.
 
Procedemento para consultar a súa situación nesta aplicación: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu historial logo de introducir o DNI e códigos solicitados. Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>.
 
De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 
De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 13 de marzo de 2019.
 __________________________________________________________________________________

Publicada a convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2019. Data de publicación DOG nº 238 do 14/12/2018.

 Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes previsto será desde o día 14 de xaneir o ao 7 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos. (Lea detidamente a forma de presentación das solicitudes no epígrafe en vermello seguinte (hai cambios respecto de anteriores convocatorias).

Acceso ao DOG

Prema para ter máis información (portal de FP da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional).

INSTRUCIÓNS PARA O REXISTRO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CONVOCATORIA 2019.

Información sobre a presentación de solicitudes para a próxima convocatoria 2019. Solicitudes e inscrición.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá da cumprimentación previa dos datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Isto significa que deberemos:

 • Rexistrar a solicitude empregando esta aplicación infor­mática.
 • Presentar a solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Procedemento para rexistrar unha solicitude.

Como se indicou antes, o rexistro da solicitude deberá realizarse mediante a aplicación informática de xestión do procedemento www.edu.xunta.es/acreditacion. Ao igual que para as anteriores convocatorias, realizarase a carga de datos relacionados coa formación e /ou experiencia profesional que se alega, así como daqueles relacionados có historial profesional e formativo.

Para realizar o rexistro dunha solicitude prema en <<2. Solicitante>> e posteriormente en <<2.1 Rexistro de solicitudes>>. Na listaxe de convocatorias co período de inscrición aberto prema na convocatoria do ano 2019 en <<Seleccionar>>. Unha vez seleccionada poderá elixir entre rexistrar unha solicitude nova ou acollerse a opción de recuperar e actualizar a carga de datos para o caso de que se tivese presentado en convocatorias anteriores.

O proceso de xeración de solicitude, realizarase en varios pasos: datos do solicitante, solicitude de unidades de competencia, formación alegada, experiencia profesional alegada, historial profesional e formativo e Currículum Vitae Europass.
É moi importante que antes de proceder con cada un dos pasos lea atentamente a información que se disporá na parte superior da pantalla o que sen dúbida lle axudará a realizar a solicitude correctamente.

Para completar ou modificar a solicitude, por terse saído da aplicación, prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder logo de introducir o DNI e códigos solicitados.

Unha vez rexistrada a solicitude e completada a carga de datos deberá premer na pestana “Pechar e enviar solicitude”. Na aplicación abrirase unha ventá para conectar coa sede electrónica (non se poderá imprimir a solicitude para presentala).

Procedemento para presentar a solicitude (obrigatorio por sede electrónica).

O proceso de presentación da solicitude é moi sinxelo. Como se indicou antes, despois de pechar a solicitude, a persoa interesada deberá premer na opción “enviar a sede electrónica” e nese momento accederá a esta plataforma (no enderezo https://sede.xunta.gal) na que deberá asinar a solicitude empregando algún dos certificados electrónicos admitidos ou a Chave365.

Como xa se indicou, esta convocatoria ten a novidade de que as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, para o cal será necesario posuír algún dos certificados electrónicos admitidos ou darse de alta no sistema Chave 365. Neste último caso poderá empregarse calquera das vías que se establecen no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/chave365/que-e ; onde se facilitará una chave que permitirá realizar de forma electrónica diversos trámites naqueles procedementos que así o estableza a Xunta de Galicia.

Recoméndase utilizar a Chave 365 para presentar a solicitude posto que tamén permitirá asinar a documentación requirida a diferencia doutros certificados dixitais (noutro caso requirirá descargar e instalar Autofirma).

Presentación da documentación requirida (obrigatorio por sede electrónica).

A documentación requirida deberá presentarse xunto coa solicitude tamén por sede electrónica. Deberá polo tanto, xuntar un escanado da correspondente documentación acreditativa do xeito que se lle indica na sede electrónica. Recórdase que a documentación requirida fai referencia á experiencia profesional e/ou formación alegada en cada caso (informe de vida laboral actualizado, contratos de traballo ou certificados de empresa, certificados dos cursos de formación (non de títulos), e historial profesional e formativo no formato Curriculum Vitae Europeo (Europas).

O certificado de empresa xérase, no formato establecido, desde a aplicación informática a partir dos datos cargados, ao igual que o currículo CVE.

Comprobación de datos.

A consellería comprobará automaticamente todos aqueles datos aos que a persoa solicitante autorice expresamente na súa solicitude, e polo tanto non tería que achegar ningún documento acreditativo deses datos (DNI/NIE, no caso de persoas estranxeiras, certificado de residencia en España, discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia e situación actual de desemprego).

Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes previsto será desde o día 14 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos.

__________________________________________________________________________

Remate da fase de avaliación e inicio da fase de acreditación e rexistro da convocatoria 2018.

Con data 26 de xuño de 2018 foi comunicado o resultado da avaliación a todos os candidatos e candidatas. Ábrese un prazo de 5 días naturais para presentar reclamación ante a comisión de avaliación. Acceda á pestana 2.3 Xestión de emendas e reclamacións para máis información.

Previsión do remate da fase de acreditación e rexistro: Data 26 de xullo de 2018.

Prazo: Os certificados das unidades de competencia demostradas estarán dispoñibles dende o  26 de xullo de 2018.

Procedemento: Poderán descargarse dende o menú do "Solicitante" na pestana 2.2 <<Edición de solicitudes e consulta do expediente>> accedendo ao seu expediente onde aparecerá o Código de verificación electrónica (CVE) de cada certificado. Remitirase un correo electrónico para confirmar a súa dispoñibilidade e informar sobre a forma de descarga.

________________________________________________________________________________________

Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo. Data de publicación: 06/04/2018.

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a recepción da convocatoria da reunión e serverá de comunicación ao asesor.

Recordar que a asistencia á reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa. 

 Taxas.

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da reunión grupal. No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas

Para iniciar o pagamento de taxas acceda á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Pode xerar o modelo AI de autoliquidación de taxas para completar a man e presentar na oficina bancaria, no seguinte enlace Modelo autoliquidación.

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:
 •  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.

 •  Delegación de Servizos Centrais: Código 13.

 •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.

 • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.
Taxa da fase de asesoramento

O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20,40 euros. O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior.

O xustificante da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato sexa citado para realizar esta fase, polo que non debe realizarse ata rematada a fase de asesoramento.

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 04.04.2018

 
Prazo para realizar o recurso de alzada: do 5 de abril ao 4 de maio de 2018, ámbolos dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

Unha vez publicadas as listaxes definitivas, serán convocados á reunión grupal de asesoramento nos dez días seguintes e cunha antelación mínima dunha semana. A data prevista para a publicación das reunións grupais: 6 de abril de 2018.

Recorde que deberá realizar o pago das taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información: Taxas

 __________________________________________________________________________________

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 13.03.2018

 
Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

  Información e orientación

 • Se desexa orientarse para solicitar aquelas unidades de competencias nas que pode ter máis opcións de ser avaliado positivamente, consulte os cuestionarios de autoavaliación premendo en <<2. Solicitante>> e posteriormente en <<Cuestionario de autoavaliación>> ou ben en formato PDF en www.edu.xunta.es/fp/cuestionarios-autoavaliacion

 • Para máis información sobre os ciclos formativos, módulos profesionais, unidades de competencia e especialmente que módulos se validan coas unidades de competencia que ten pensado solicitar, consulte os folletos informativos das familias profesionais de FP.

 • Relación de unidades de competencia convocadas e sedes do proceso de acreditación.

 • Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias (prevista a súa publicación no DOG o 10/01/2018).

 •  O modelo de curriculum vitae Europass poderá descargarse da aplicación unha vez cubertos os datos persoais.

 Folleto informativo

 Puntos de información e orientación

Departamentos de información e orientación profesional dos centros integrados de formación profesional.
Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan fomación profesional.
Subdirección Xeral de Formación Profesional.
Teléfonos:

981 544 400
981 544 376
981 546538

981 546 566

Puntos de información dos centros educativos (Só información e orientación solicitando unha cita co departamento de orientación).

 Máis información  

MEC Fondo Social Europeo

 

 

 

 

Para resolver cualquera incidencia sobre a aplicación informática contacte coa U.A.C. no teléfono 881 99 77 01 ou no enderezo electrónico uac@edu.xunta.es