axudaplicacion

Axudas das aplicacións

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Novas relacionadas coa aplicación

Novas de Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional


 

11/06/2018: Publicada a orde de concesión

 Orde do 31 de maio de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17.

(DOG do 11 de xuño de 2018)

Subir ao índice

20/04/2018: Publicadas as puntuacións provisionais

 O alumnado ou, se é o caso, os seus representantes legais poderán presentar reclamación contra a puntuación obtida, no prazo de dez días a partir do seguinte ao da súa publicación.

A reclamación presentarase preferiblemente por vía electrónica a través do anexo III dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, a reclamación poderase presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación da reclamación poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

(Artigo 13 da orde de convocatoria)

Subir ao índice

16/04/2018: Publicada a relación definitiva de alumnado admitido e excluído

Publicadas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos correspondentes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17. 

Subir ao índice

26/02/2018: Publicada a resolución de nomeamento do xurado de selección

Resolución do 15 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17.

Subir ao índice

15/02/2018: Publicada a Orde de convocatoria

Publicada no DOG do 15 de febreiro de 2018 a Orde do 6 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17.

 

 

Subir ao índice


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto