axudasle

Xestión de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2018

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 11 DE XUÑO

 Rematado o prazo para que as persoas seleccionadas, incluidas nas listaxes definitivas publicadas no día 30 de maio, fixeran o pagamento da achega familiar e remitisen a documentación de aceptación da axuda, comézase o chamamento do alumnado suplente.

As persoas que facilitaron o seu correo electrónico recibirán por esta vía unha mensaxe na cal se indicará o importe da achega da familia e os datos necesarios para o pagamento da correspondente cantidade. Para todos os solicitantes, a información referente ao pagamento poderán consultala a través da opción do menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa.

Prégase que o recibo de pago se axuste ao formato indicado. No apartado "Concepto" deberá facerse constar o número da solicitude e os apelidos e nome do/a alumno/a.

Suxírese que impriman o correo electrónico ou a información que atoparán no menú da páxina web do programa "3. Estado solicitude" para presentala como formato, no caso de facer o pago a través dunha oficina bancaria.

O alumnado que entre como seleccionado a través do procedemento de suplencia fará o pago da achega familiar e remitirá á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través dun rexistro oficial ou mediante correo ordinario (será necesaria a súa presentación en sobre aberto para que na oficina de Correos se poida facer constar o selo e a data, antes de proceder á súa certificación postal), a seguinte documentación:
1. Aceptación ou renuncia á axuda segundo o anexo III.
Acceso

2. Xustificante bancario do pagamento á empresa adxudicataria dos cursos no número de conta bancaria indicado a través do correo electrónico e no menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa. Este pagamento non terá devolución no caso de renuncia posterior.
3. Instancia para a aceptación ou renuncia á axuda.
Acceso

 

NOTA INFORMATIVA 6 DE XUÑO

 Alumnado de Bacharelato con destino Canadá

Comúnicase os seguintes cambios de destino:
1º Bacharelato:
Substitúese o destino en Montreal BLI (do 1 ao 22 de xullo), polo destino Welland, Ontario (do 1 ao 22 de xullo).

2º Bacharelato:
Substitúese o destino en Montreal (do 5 ao 25 de agosto), polo destino Toronto (do 5 ao 25 de agosto).

 

 

NOTA INFORMATIVA 4 DE XUÑO

 

 

As persoas que, unha vez feito o pago da achega familiar correspondente, aínda non recibiran a guía das actividades (información dos lugares de celebración, horarios, etc.), poderán poñerse en contacto coa empresa para solicitar o envío da guía informativa aos teléfonos e enderezos electrónicos seguintes (segundo as actividades e cursos):

 

 

2º BACH.

Inglés en Canadá

galicia.verano@redleaf.es

Tlf.: 915479367

Inglés no Reino Unido

cursos@cidi.com

Tlf: 914364380

Francés en Francia

belen@cultur.es

923263255

Portugués en Portugal

kiara@socratea.com

1º BACH.

Inglés no Reino Unido

cursos@cidi.com

Tlf: 914364380

Inglés en Canadá

galicia.verano@redleaf.es

Tlf.: 915479367

Inglés en Canadá- Integración

galicia.integracion@redleaf.es

Tlf.: 915479367

Inglés en Galicia

info@playandsay.org

Tlf.: 943469373

Francés en Francia

belen@cultur.es

923263255

Portugués en Portugal

kiara@socratea.com

4º ESO

Inglés en Galicia

info@playandsay.org

Tlf.: 943469373

3º ESO

Inglés en Galicia

info@playandsay.org

Tlf.: 943469373

2º ESO

Inglés en Galicia

info@playandsay.org

Tlf.: 943469373

1º ESO

Inglés en Galicia

info@playandsay.org

Tlf.: 943469373

 

 

NOTA INFORMATIVA 31 DE MAIO

 

Solucionados os problemas infomáticos, as persoas solicitantes poden proceder a consultar a información referente ao pagamento a través da opción do menú “3. Estado de solicitude” da páxina web do programa.

  

Ábrese un prazo de cinco días naturais para realizar o correspondente pago.
 (Ata o día  5 de xuño ás 23.59:59 horas )

 

(consultar a nota informativa do 30 de maio).

 

 NOTA INFORMATIVA DO 30 DE MAIO

 

AVISO IMPORTANTE (15.00horas)

Debido a un problema informático as persoas solicitantes das axudas non teñen acceso á conta bancaria onde realizar o abono correspondente. Avisarase no momento que esta incidencia se resolva, así como, de ser necesario, a ampliación do prazo de tempo para que se faga o pago da achega familiar.

Publícanse as listaxes definitivas de persoas seleccionadas e de suplentes, así como os destinos, as datas de realización das estadías e as achegas familiares correspondentes en cada caso.
As persoas que facilitaron o seu correo electrónico recibirán por esta vía unha mensaxe na cal se indicará o importe da achega da familia e os datos necesarios para o pagamento da correspondente cantidade. Para todos os solicitantes, a información referente ao pagamento poderán consultala a través da opción do menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa.
Prégase que o recibo de pago se axuste ao formato indicado. No apartado "Concepto" deberá facerse constar o número da solicitude e os apelidos e nome do/a alumno/a.
Suxírese que impriman o correo electrónico ou a información que atoparán no menú da páxina web do programa "3. Estado solicitude" para presentala como formato, no caso de facer o pago a través dunha oficina bancaria.
Ábrese un prazo de 5 días naturais para que os solicitantes fagan o pago da achega familiar e lle remitan á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través dun rexistro oficial ou mediante correo ordinario (será necesaria a súa presentación en sobre aberto para que na oficina de Correos se poida facer constar o selo e a data, antes de proceder á súa certificación postal), a seguinte documentación:
1. Aceptación ou renuncia á axuda segundo o anexo III. Acceso
2. Xustificante bancario do pagamento á empresa adxudicataria dos cursos no número de conta bancaria indicado a través do correo electrónico e no menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa. Este pagamento non terá devolución no caso de renuncia posterior.
A non xustificación do ingreso da cantidade indicada dentro do prazo implica a renuncia á praza adxudicada.
A empresa adxudicataria, unha vez recibido o pagamento, remitirán por correo electrónico a información sobre a estadía (horario de presentación, consellos de equipamento, etc.).
A citada documentación deberá acompañarse pola Instancia para a aceptación ou renuncia á axuda. Acceso.
Unha vez rematado o prazo indicado, as prazas vacantes seranlles ofertadas ao alumnado suplente por chamamento directo aos teléfonos indicados na solicitude, seguindo a relación publicada de suplentes.
-          Listaxes definitivas de persoas seleccionadas e de suplentes:

1º ESO. Acceso
2º ESO. Acceso
3º ESO. Acceso
4º ESO. Acceso
1º Bach. Acceso
2º Bach. Acceso
 
 
 

NOTA INFORMATIVA DO 16 DE MAIO

 

Aviso: Ante a próxima publicación das listaxes definitivas de alumnado seleccionado e suplente e debido ás incidencias comunicadas con respecto á recepción dos avisos de publicación de contidos desta páxina a través do correo electrónico (sinaladamente, con destino a contas gmail e hotmail), recibindo devanditos avisos nos cartafoles destinados a correo non desexado ("spam"), rógase que comproben o ter recibido correctamente a comunicación das listaxes provisionais (día 2/5/2018) nas caixas de correos das contas de correo que consten nas súas solicitudes para comunicación por correo electrónico e, no caso de que ese aviso recibiuse no cartafol de correo non desexado, sinalen ese correo (axudasle@edu.xunta.es) como correo de confianza.

 

NOTA INFORMATIVA DO 2 DE MAIO

 Publicación das listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes.
Unha vez rematado o prazo indicado na nota informativa do 5 de abril, de recepción da documentación requirida ás persoas solicitantes e de atención das reclamacións, publícanse as listaxes indicadas no artigo 16.3 da Orde de convocatoria.

Anexo I: listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes, ordenados por puntuación:

1º ESO.
Acceso

2º ESO.
Acceso

3º ESO.
Acceso

4º ESO.
Acceso

1º Bach.
Acceso

2º Bach.
Acceso

Nota:
a posición nas listaxes e, polo tanto, a asignación a un grupo de “achega familiar”, estará condicionada ás posibles reclamacións e, no seu caso, á presentación da documentación requirida, podendo variar entre estas listaxes e as definitivas.

Anexo II: listaxe de solicitudes que, unha vez validadas, precisan de remisión de documentación, especificada no estado da solicitude “14. Requirimentos pendentes”, relacionada coa comprobación de datos citada no artigo 7.1 (apartados b,c,d,e).  Acceso

Os requirimentos pendentes poderán consultarse a través do  menú desta páxina (sección "3- estado solicitude").

Ábrese un prazo de 10 días naturais  para que os/as solicitantes, que así o desexen, formulen reclamacións e, no seu caso, remitan a documentación refirida no estado "14. Requirimentos pendentes", que deberá ser remitida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, empregando o modelo de instancia correspondente e xuntando a documentación xustificativa que corresponda, por calquera dos procedementos establecidos no artigo no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,do procedemento administrativo común das administracións públicas. No caso do seu envío por correo postal, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que o funcionario/a de Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa certificación postal.
 
Modelos de instancias:
 
- Instancia para remitir a documentación requirida aos solicitantes relacionados no Anexo II.
Acceso

- Instancia para reclamacións.
Acceso

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 5 DE ABRIL

Finalizada a comprobación das solicitudes recibidas, faise pública a relación das listaxes detalladas a continuación e ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar erros, falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias.

Incorporáronse as solicitudes presentadas a través da Sede Electrónica ou cubertas sen ter gravado os datos na aplicación.O estado destas solicitudes poderase comprobar a través do menú "3. Estado solicitude".

No caso de requirimento de documentación, esta poderase presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso do seu envío por correo, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que o funcionario/a de Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa remisión.

- Solicitudes coa documentación correcta -Anexo I. Acceso.

- Solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto -Anexo II. Acceso

- Solicitudes excluídas, indicando as causas de exclusión -Anexo III.

             a. Solicitudes fóra de prazo. Acceso.

             b. Solicitudes excluídas por non cumprir algún dos requisitos establecidos no artigo 3 da Orde de convocatoria. Acceso.

No caso de solicitudes que precisen emenda nalgún aspecto (solicitudes incorrectas), a documentación que se require poderá consultala a través do menú "3. Estado Solicitude" da páxina web do programa.

No caso de que falte documentación para engadir á solicitude xa remitida:

Instancia para completar documentación. Acceso

No caso de ter que presentar o Anexo II, imprimirase a partir da seguinte ligazón: Acceso

No caso de ter que presentar o Anexo I, imprimirase a partir da seguinte ligazón: Acceso

No caso de ter xa remitida a documentación que se require, non é necesario que a volva a remitir.

O estado das solicitudes irá variando periódicamente, segundo se comprobe a documentación achegada. As listaxes publicadas no día de hoxe non variarán, aínda que cambie o estado da súa solicitude (comprobado a través do menú "Estado solicitude").

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 8 DE MARZO

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, comprobe periódicamente o estado da súa solicitude (sección 3 do menú da páxina web do programa http:/www.edu.xunta.es/axudasle, “Estado solicitude”).

As persoas solicitantes a través da Sede Electrónica (http://sede.xunta.es) ou cumprimentadas a man, poderán comprobar o estado da súa solicitude do mesmo xeito, posto que os datos desta integraranse na aplicación. As solicitudes cubertas a man poden tardar en irse incorporando.

 

Explicación dos estados:

- "En trámite" quere dicir que aínda non se comprobóu a solicitude presentada en formato papel (rexistro oficial ou Correos) ou dixitalmente na Sede Electrónica (https://sede.xunta.es).

- "Solicitude descartada". Non cumpre algún dos requisitos para participar nesta convocatoria. Indícase o motivo.

- "Solicitude validada" quere dicir que xa se comprobóu a solicitude e esta é correcta. Nalgúns casos, un texto sinalará as condicións de validación.

- "Solicitude incorrecta" quere dicir que deberá presentar a documentación que se require, acompañando a mesma coa instancia que se atopa no seguinte enlace:

instancia para completar documentación

 

No caso de que, en estado de "solicitude incorrecta", se requira o anexo II, este poderá imprimirse a través da seguinte ligazón:

 

Anexo II

 

A presentación de documentación complementaria farase nun rexistro oficial ou ben a través do correo postal. A instancia para completar documentación deberá ser datada e selada polo rexistro oficial ou polo servizo de correos.

 

NOTA INFORMATIVA DO 2 DE MARZO

 

Quendas correspondentes as estadías en Galicia:

 

CURSO

ESTADÍA

QUENDA

Nº ALUMNADO

Lugar

1º ESO

(2 quendas)

INGLÉS 2 SEMANAS

1-14 XULLO

190

CRD de Vigo*

INGLÉS 2 SEMANAS

15-28 XULLO

190

CRD de Vigo

2º ESO

INGLÉS 2 SEMANAS

1-14 XULLO

240

CRD A Coruña*

3º ESO

INGLÉS 2 SEMANAS

15-28 XULLO

180

CRD A Coruña

4º ESO

INGLÉS 2 SEMANAS

29 XULLO - 11 AGOSTO

90

CRD de Vigo

INGLÉS 1 SEMANA

8-14 XULLO

50

Por determinar

1º BACH

INGLÉS EN GALICIA 1 SEMANA

8-14 xullo

50

Por determinar

 

* Centro Residencial Docente de Vigo (http://centros.edu.xunta.es/credovigo/)

* Centro Residencial Docente de A Coruña (http://www.edu.xunta.gal/centros/credocoruna/)

 

 

Características inglés en Galicia 2 semanas:

 • Réxime residencial con pensión completa.

 • Profesorado nativo dos países onde se fala a lingua inglesa, titulado e especializado no ensino da mesma.

 • Grupos dun máximo de 15 alumnos/as, distribuídos en función do nivel de coñecemento de inglés.

 • Clases dun mínimo de 15 e un máximo de 25 horas lectivas semanais, entre 3 a 4 horas diarias de ensinanza do idioma, de luns a venres.

 • Material didáctico gratuíto.

 • Programa caracterizado pola interacción baseada nas destrezas orais: obradoiros, role-plays, dinámica de grupos, deportes, etc.

 • Mínimo de 1 monitor ou monitora por cada 15 participantes.

 • Certificado de asistencia, expedido pola empresa encargada, ao alumnado que estivera presente como mínimo no 85% das horas totais do programa.

 • A estadía completarase con actividades culturais e deportivas durante as tardes. Nas veladas, despois da cea, ofertaranse actividades lúdicas que promovan a socialización e a aprendizaxe do idioma.

 • Realización dunha excursión de día completo a un centro de interese (histórico, cultural, medioambiental) próximo, xunto a persoal especializado en lingua inglesa con coñecementos axeitados a este tipo de actividades.

 

Características inglés en Galicia 1 semana:

 • Réxime residencial con pensión completa, nun contorno natural e propicio para a inmersión en lingua inglesa.

 • Profesorado nativo dos países onde se fala a lingua inglesa, titulado e especializado no ensino da mesma.

 • Clases dun mínimo de 25 horas lectivas semanais, 5 horas diarias de ensinanza do idioma, de luns a venres.

 • Material didáctico gratuíto.

 • Programa caracterizado pola interacción baseada nas destrezas orais: obradoiros, role-plays, dinámica de grupos, etc.

 • Certificado de asistencia, expedido pola empresa encargada, ao alumnado que estivera presente como mínimo no 85% das horas totais do programa.

 • Mínimo de 1 monitor ou monitora por cada 10 participantes.

 • A estadía completarase con actividades culturais e deportivas durante as tardes. Nas veladas, despois da cea, ofertaranse actividades lúdicas que promovan a socialización e a aprendizaxe do idioma.

 • Realización dunha excursión de medio día a un centro de interese (histórico, cultural, medioambiental) próximo, xunto a persoal especializado en lingua inglesa con coñecementos axeitados a este tipo de actividades.

 

Estadías no estranxeiro:

As datas e destinos das actividades no estranxeiro daranse a coñecer coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado.

Ao alumnado que entre como suplente para estas prazas se lle ofertará a praza vacante que lle corresponda, coas condicións de calendario e destino da mesma.

 

NOTA INFORMATIVA DO 26 DE FEBREIRO

Importante:

Solicitantes que elixiran a opción por Sede Electrónica (sede.xunta.gal)
: deberán comprobar, a través de "A miña sede" que asinaron as súas solicitudes e que aínda non permanecen como borrador. Así mesmo, no caso de ter que adxuntar documentación, a través da mesma "A miña sede" poden anexar a documentación que non fora anexada no momento da presentación da solicitude. As solicitudes que non foran asinadas dixitalmente non se considerarán como presentadas.

Solicitantes que, unha vez cuberto o formulario a través da aplicación "solicitar axuda" da páxina web http://www.edu.xunta.es e elixiran a opción "presentación en rexistro oficial": Deberan ter en conta que a mera gravación dos datos na aplicación NON SUPÓN a presentación da solicitude que deberá presentarse, impresa e asinada (xunto co resto da documentación) nun rexistro oficial ou ben nos lugares indicados na Orde de convocatoria.

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 7 DE FEBREIRO

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 1.400 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018
Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude 

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

 

No caso de ter que engadir algunha documentación, con posterioridade á presentación da solicitude, debe achegar dita documentación xunto coa Instancia para engadir documentación. Acceso

- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.
- Indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto, procurando cubrir todas informacións indicadas na solicitude en letra lexible.

Nota Anexo II:  As persoas que elixan a opción "imprimir para entrega por Rexistro Oficial obterán DOUS arquivos en formato pdf (anexos I e II) que deberán imprimir e asinar no lugar correspondente. Deberase ter en conta que, de marcar cun “x” os cadros no anexo II, significa non dar autorización (e a obriga de presentar a documentación correspondente). A autorización entenderase deixando os cadros en branco e asinando no lugar correspondente.
- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)
 Prazo aberto dende o 8 de febreiro ata o 7 de marzo (incluído)

 

           

Achega das familias (€)

 

MODALIDADE

DURACIÓN

RÉXIME ALOXAMENTO

Nº PRAZAS

CUSTO POR PRAZA (€)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

2º BACH.

Inglés en Canadá

3 semanas

Familia

80

2.950

375

670

1.180

1.475

Inglés no Reino Unido

3 semanas

Familia

90

2.244,55

285

510

898

1.122

Francés en Francia

3 semanas

Residencia

10

2.244,55

285

510

898

1.122

Portugués en Portugal

3 semanas

Familia ou residencia

10

2.000,13

254

454

800

1.000

1º BACH.

Inglés no Reino Unido

3 semanas

Familia

90

2.244,55

285

510

898

1.122

Inglés en Canadá

3 semanas

Familia

80

2.950

375

670

1.180

1.475

Inglés en Canadá- Integración

4 semanas

Familia

30

3.367

428

764

1.347

1.684

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

50

755,04

96

171

302

378

Francés en Francia

3 semanas

Residencia

10

2.244,55

285

510

898

1.122

Portugués en Portugal

3 semanas

Familia ou residencia

10

2.000,13

254

454

800

1.000

4º ESO

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

50

755,04

96

171

302

378

4º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

90

554,18

70

126

222

277

3º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

180

554,18

70

126

222

277

2º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

240

554,18

70

126

222

277

1º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

380

554,18

70

126

222

277

 
CONSULTAS
Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es
Atención telefónica:  981957296 - 981546503

 

 

 

 

Non hai contidos que mostrar

Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto