Inicio

ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Prazo de solicitude: desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 07 DE AGOSTO 2019

Publícase a listaxe definitiva de alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019: ligazón.

A continuación, abrirase un prazo de 5 días naturais para que as persoas solicitantes remitan á consellería o anexo III de aceptación ou renuncia.

 

NOTA INFORMATIVA DO 18 DE XULLO DE 2019

Publícase a listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019: ligazón

 

NOTA INFORMATIVA DO 24 DE XUÑO DE 2019

Finalizada a comprobación das solicitudes recibidas, faise pública a relación das listaxes detalladas a continuación e ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar erros, falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias.
No caso de requirimento de documentación, esta poderase presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,do procedemento administrativo común das administracións públicas.
No caso do seu envío por correo, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que o funcionario/a de Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa remisión.


- Solicitudes coa documentación correcta – Listaxe 1: Acceso.


- Solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto -Listaxe 2: Acceso


- Solicitudes excluídas, indicando as causas de exclusión:


a. Solicitudes fóra de prazo – Listaxe 3: Acceso


b. Solicitudes excluídas por non cumprir algún dos requisitos establecidos no artigo 3 da Orde de convocatoria: Listaxe 4: Acceso


No caso de solicitudes que precisen emenda nalgún aspecto (solicitudes incorrectas), a documentación que se require poderá consultala a través do menú "3. Estado Solicitude" da páxina web do programa.

 

NOTA INFORMATIVA DO 24 DE OUTUBRO 2019

Publícase a relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas segundo o disposto no artigo 11.1 da Orde de convocatoria:

Ligazón