cadp

Concurso de adxudicación de destinos provisionais

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio


CONCURSO PARA A ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS CURSO 2018-2019.

ABERTO O PRAZO PARA FORMULAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS 2018-2019 PARA O PERSOAL OPOSITOR QUE SUPERE O PROCEDEMENTO SELECTIVO CONVOCADO POLA ORDE DO 14 DE MARZO DE 2018.

No Diario Oficial de Galicia n.º 113, do 14 de xuño de 2018, publicouse a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).

O artigo 20 da Orde do 7 de xuño de 2018 establece que o persoal opositor que supere o procedemento selectivo cada ano disporá dun prazo de dous días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación da lista de aprobados de cada trinunal na páxina web http://www.edu.xunta.es/oposicions para formular a solicitude de participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais.

Así mesmo, de acordo co artigo 7.2 da Orde do 23 de febreiro de 2018, as persoas que superen o procedemento selectivo de ingreso ou acceso ao corpo correspodente e estean pendentes de ser nomeadas funcionarias en prácticas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, terán un prazo  de dous días hábiles a contar desde a publicación da relación de persoas aprobadas polo tribunal correspodente para formular a comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

De acordo co artigo 14 da Orde do 7 de xuño de 2018 e o artigo 4 da Orde do 23 de febreiro de 2018, as solicitudes deberán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, http://www.edu.xunta.es/cadp, e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considérase como data da presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). (...) Non deberá achegarse ningunha documentación complementaria para este procedemento.

IMPORTANTE: diferenza do que ocorría coa regulación anterior, no concurso correspondente ao curso 2018/19 NON é suficiente con validar a solicitude na aplicación www.edu.xunta.es/cadpsenón que é preciso presentala na sede electrónica.

RESUMO:

- Prazo para formular solicitudes de participación no CADP (concilia e ordinaria) para o persoal opositor que supere o procedemento selectivo convocado pola Orde do 14 de marzo de 2018: dous días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación da lista de aprobados de cada trinunal na páxina web http://www.edu.xunta.es/oposicions

Xeito de formular solicitudes: deben realizarse dous pasos:

1. cubrir a solicitude na páxina web www.edu.xunta.es/cadpPara facer a súa solicitude de participación en CADP debe entrar na aplicación co seu usuario de edu.xunta.es e elixir a opción do menú “solicitudes” e aparecerá unha pantalla para cubrir os datos de corpo, especialidade, modalidade...; unha vez cubertos prema en “comezar solicitude”. Se participou en CADP recuperaralle a ultima solicitude que realizou. As persoas interesadas poderán, se é o caso, modificar a “modalidade de participación”. Logo de cuberta a solicitude coas peticións de destinos (por centro, localidade e/ou provincia), deberá validarse na propia aplicación, e aparecerá un enlace co nome “enviar á sede electrónica”.

2. asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), empregando algún dos certificados electrónicos admitidos ou a Chave365; accederá premendo no enlace “enviar á sede electrónica”.

Non deberá achegarse ningunha documentación complementaria, só deberá presentar a solicitude agás, no seu caso, para o suposto de formular unha solicitude de conciliación da vida familiar e laboral.

Debe asegurarse de que a solicitude apareza no apartado “últimos expedientes e presentacións” da súa sede electrónica en estado de “presentada”, xa que no caso contrario non estará correctamente presentada. É de suma importancia que realice este trámite correctamente, pois do contrario a solicitude non estará presentada e polo tanto, de ter vostede a condición de persoal interino ou substituto, quedaría excluído/a do procedemento, coas consecuencias que isto implica.

LEMBRE: Non é suficiente que cubra e valide a solicitude en www.edu.xunta.es/cadp. Debe premer no enlace “enviar á sede electrónica” e, logo de entrar na súa sede, marcar a opción “asinar e presentar”, despois do cal obterá dous arquivos en formato pdf: a súa solicitude asinada e un xustificante da súa presentación na sede. Mentres non obteña estes documentos non terá presentada a solicitude.

SOLICITUDE DE PRAZAS BILINGÜES: As persoas interesadas en solicitar prazas bilingües, deberán estar habilitadas previamente a formular a solicitude. Para habilitarse deben achegar unha solicitude e a documentación establecida na Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas (DOG do 26 de abril de 2011), modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG do 7 de xullo de 2016).

SOLICITUDE DE PRAZAS DE ORIENTACIÓN: As persoas interesadas en solicitar prazas de orientación nos centros de educación infantil e primaria deberán estar habilitadas previamente a formular a solicitude.

INFORMACIÓN VACANTES NOS CENTROS RURAIS AGRUPADOS (CRA): Todas as vacantes dos centros CRA que non sexan das especialidades de infantil ou primaria consideraranse itinerantes, polo que aquelas peticións a centros CRA en especialidades que non sexan de infantil ou primaria que non leven a marca de itinerante 'Si' non se terán en conta na adxudicación. Aqueles participantes que desexen optar a vacantes dos CRA noutras especialidades diferentes a primaria ou infantil deberán poñer nas súas peticións referidas a estes centros que aceptan vacantes itinerantes, mentres que para as vacantes de infantil ou primaria destes centros será opcional segundo prefira o participante.

As persoas interesadas que non estean habilitadas para solicitar prazas bilingües e prazas de orientación deberán remitir a documentación pertinente, previamente a formular a solicitude, aos enderezos de correo electrónico que se indican a continuación.

Enderezos de correo electrónico:
 
- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es
 
- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es
 
Teléfonos de información:
 
- Profesorado de secundaria: 981-545406, 981-545255, 981-545409, 981-545494, 981-545445
 
- Mestres:981-545440, 981-545495, 981-544482, 981-544487, 981-957825, 981-544483

 


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto