cadp

Concurso de adxudicación de destinos provisionais

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio


 

COMISIÓNS DE SERVIZOS POR MOTIVOS DE SAÚDE

O segundo prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 19 de abril de 2018 e o 3 de maio de 2018, ambos incluídos.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e mestres que participaron no concurso de traslados.

O primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de abril de 2018 e o 30 de abril de 2018, ambos incluídos.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño, e mestres que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

NOTA: Amplíase o primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por razóns de saúde (para o persoal que non participou no concurso de traslados) ata o 3 de maio de 2018 en virtude da Orde do 20 de abril de 2018, pola que se modifica a Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (próxima publicación no Diario Oficial de Galicia). 

Normativa: Orde do 30 de abril de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 09/05/07), (Corrección de Erros, DOG do 11/05/2007)

INSTRUCIÓNS SOBRE A REALIZACIÓN DA SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZOS POR RAZÓNS DE SAÚDE

 1. Para solicitar unha comisión de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp.

 2. O persoal docente que depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria deberá acceder utilizando a súa conta de correo no dominio @edu.xunta.es, empregando para acceder o seu usuario e o seu contrasinal.

 3. Para realizar a súa solicitude de comisión de servizos debe elixir a opción do menú “solicitar comisión de servizos” e aparecerá unha pantalla co tipo de comisións de servizos que se poden solicitar. Para poder solicitar a comisión ten que premer na opción “Solicitar” da comisión correspondente.

 4. O profesorado solicitante debe cubrir os seus datos de participación, peticións e a documentación que alega. O persoal docente que dependa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que xa participase o ano pasado no concurso de adxudicación de destinos provisionais por calquera modalidade, recuperaráselle a instancia do ano pasado, e poderá modificala se o desexa.

 5. Logo de cubertos todos os datos, a persoa solicitante ten que acceder á pestana “Validación final” e premer no botón “Validar instancia”. A continuación, para obter o documento coa solicitude que deben presentar por rexistro, deberá premer o botón “Imprimir solicitude” e xerarase un documento PDF coa solicitude cuberta. Esta solicitude deberá imprimila dende o buzón de informes e presentala por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións Públicas. Coa solicitude deberá achegar a documentación que alegue para optar á comisión solicitada.

 6. Mentres o prazo estea aberto, as persoas participantes poderán modificar a súa instancia no mesmo enderezo entrando na opción do menú “As miñas solicitudes” ou ben na opción “Solicitar comisións de servizo” nas comisións solicitadas premendo en “Modificar”. AVISO IMPORTANTE: A única instancia válida será a presentada por rexistro, polo tanto se a persoa solicitante fai cambios SEMPRE debe gardar os cambios e validalos na pestana “Validación final”, imprimir de novo a solicitude modificada e presentala segundo o xa dito.

 7. O persoal docente que non depende da Consellería de Cultura, Educación e O.U. (o persoal docente procedente doutra comunidade autónoma), e desexe solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde, deberá solicitar unha conta de correo temporal no enderezo https://www.edu.xunta.es/contausuario/ e achegar por correo electrónico, nos enderezos que se indican ao final destas instrucións, a seguinte documentación escanada:

  1. Certificación expedida polo órgano competente da administración da que dependa con indicación expresa dos seguintes datos:

   1. Nome, apelidos e NIF, Corpo ao que pertence e especialidade/s das que é titular e ten recoñecida/s

   2. Data de nomeamento/posesión de persoal funcionario de carreira

   3. Situación administrativa actual

   4. Causa de acceso e dato do último destino (concurso, expectativa...)

   5. Puntuación obtida na oposición

  2. Datos: enderezo/domicilio, dirección de correo e un número de móbil, no que recibirá unha clave de activación (PIN) para activar a súa conta de correo no enderezo http://www.edu.xunta.es/contausuario/, e elixir a opción 2.2 “Activar conta”.

  3. Seguidamente, poderá solicitar comisión de servizos na seguinte dirección www.edu.xunta.es/cadp.

 8. A solicitude de comisión de servizos por motivos de saúde, que deberá presentarse por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións Públicas, irá dirixida á Xefatura Territorial na que se estea prestando realmente servizos. Para o caso do persoal docente que non depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a instancia de comisión de servizos por razóns de saúde deberá ir dirixida a Xefatura Territorial á que pertence o centro/localidade da súa primeira petición.

INFORMACIÓN VACANTES NOS CENTROS RURAIS AGRUPADOS (CRA): Todas as vacantes dos centros CRA que non sexan das especialidades de infantil ou primaria consideraranse itinerantes, polo que aquelas peticións a centros CRA en especialidades que non sexan de infantil ou primaria que non leven a marca de itinerante 'Si' non se terán en conta na adxudicación. Aqueles participantes que desexen optar a vacantes dos CRA noutras especialidades diferentes a primaria ou infantil deberán poñer nas súas peticións referidas a estes centros que aceptan vacantes itinerantes, mentres que para as vacantes de infantil ou primaria destes centros será opcional segundo prefira o participante.

SOLICITUDE DE PRAZAS BILINGÜES E DE ORIENTACIÓN: As persoas interesadas en solicitar prazas bilingües ou prazas de orientación nos centros de educación infantil e primaria, deberán estar en posesión da titulación correspondente previamente a formular a solicitude de comisión de servizos , de acordo coa Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas (DOG do 26 de abril de 2011), modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG do 7 de xullo de 2016) para o caso de bilingüismo e co Decreto 120/1998 do 23 de abril polo que se regula a Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia para o caso de Orientación.

As persoas interesadas ás que non lles consten na aplicación www.edu.xunta.es/datospersoais as ditas titulacións para solicitar prazas bilingües e prazas de orientación deberán remitir a documentación xustificativa antes de realizar a solicitude de comisión de servizos, aos enderezos de correo electrónico que se indican a continuación.

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981-545406, 981-545255, 981-545409, 981-545494, 981-545445

- Mestres: 981- 544482 , 981 -545440 , 981-544487, 981-957825, 981-545495, 981-544483

 


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto