Curso académico: 2019/2020
Centro: 15001033 - CFEA de Guísamo
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Xardinaría e floraría Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Paisaxismo e medio rural Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Paisaxismo e medio rural - Botánica agronómica Non
Paisaxismo e medio rural - Xestión e organización do viveiro Non
Paisaxismo e medio rural - Fitopatoloxía Non
Paisaxismo e medio rural - Topografía agraria Non
Paisaxismo e medio rural - Maquinaria e instalacións agroforestais Non
Paisaxismo e medio rural - Conservación de xardíns e céspedes deportivos Non
Paisaxismo e medio rural - Formación e orientación laboral Non
Paisaxismo e medio rural - Deseño de xardíns e restauración da paisaxe Non
Paisaxismo e medio rural - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Xardinaría e floraría Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Paisaxismo e medio rural Non