Curso académico: 2019/2020
Centro: 15001033 - CFEA de Guísamo

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Paisaxismo e medio rural
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Xardinaría e floraría
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Botánica agronómica
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Conservación de xardíns e céspedes deportivos
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Deseño de xardíns e restauración da paisaxe
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Fitopatoloxía
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Maquinaria e instalacións agroforestais
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Topografía agraria
Plan LOE Réxime de adultos Paisaxismo e medio rural - Xestión e organización do viveiro
Plan LOE Proba libre Paisaxismo e medio rural
Plan LOE Proba libre Xardinaría e floraría