Curso académico: 2019/2020
Centro: 15006754 - CIFP Ferrolterra
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Mecanizado Non
Instalacións eléctricas e automáticas Non
Soldadura e caldeiraría Non
Carrozaría Non
Instalacións de telecomunicacións Non
Carpintaría e moble Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Automoción Non
Construcións metálicas Non
Deseño en fabricación mecánica Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Non
Automatización e robótica industrial Non
Mantemento electrónico Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Máquinas eléctricas Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Automatismos industriais Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Electrónica Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Electrotecnia Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións eléctricas interiores Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións de distribución Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións solares fotovoltaicas Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Formación e orientación laboral Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Formación en centros de traballo Non
Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións domóticas Non
Soldadura e caldeiraría - Interpretación gráfica Non
Soldadura e caldeiraría - Trazado, corte e conformación Non
Soldadura e caldeiraría - Mecanizado Non
Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera natural Non
Soldadura e caldeiraría - Metroloxía e ensaios Non
Instalacións de telecomunicacións - Electrónica aplicada Non
Instalacións de telecomunicacións - Equipamentos microinformáticos Non
Instalacións de telecomunicacións - Instalacións eléctricas básicas Non
Instalacións de telecomunicacións - Instalacións de megafonía e sonorización Non
Instalacións de telecomunicacións - Instalacións de radiocomunicacións Non
Instalacións de telecomunicacións - Formación e orientación laboral Non
Instalacións de telecomunicacións - Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios Non
Instalacións de telecomunicacións - Instalacións domóticas Non
Instalacións de telecomunicacións - Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía Non
Instalacións de telecomunicacións - Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica Non
Instalacións de telecomunicacións - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Motores Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de seguridade e confortabilidade Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas auxiliares do motor Non
Instalacións de produción de calor - Instalacións eléctricas e automatismos Non
Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de auga Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Materiais en carpintaría e moble Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Solucións construtivas Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Operacións básicas de carpintaría Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Operacións básicas de moblaxe Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Control de almacén Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Formación e orientación laboral Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil - Autonomía persoal e saúde infantil Non
Educación infantil - Desenvolvemento socioafectivo Non
Educación infantil - Habilidades sociais Non
Educación infantil - Intervención con familias e atención a menores en risco social Non
Educación infantil - Primeiros auxilios Non
Educación infantil - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Configuración de instalacións solares térmicas Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Representación gráfica de instalacións Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Eficiencia enerxética de instalacións Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Xestión eficiente da auga en edificación Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Mecanizado por control numérico Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Fabricación asistida por computador (CAM) Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Verificación de produtos Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Execución de procesos de fabricación Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Interpretación gráfica Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental Non
Programación da produción en fabricación mecánica - Programación da produción Non
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Procesos de montaxe de instalacións Non
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Equipamentos e instalacións térmicas Non
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Representación gráfica de instalacións Non
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Sistemas eléctricos e automáticos Non
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Enerxías renovables e eficiencia enerxética Non
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Formación e orientación laboral Non
Deseño en fabricación mecánica - Representación gráfica en fabricación mecánica Non
Deseño en fabricación mecánica - Deseño de produtos mecánicos Non
Deseño en fabricación mecánica - Deseño de moldes e modelos de fundición Non
Deseño en fabricación mecánica - Técnicas de fabricación mecánica Non
Deseño en fabricación mecánica - Formación e orientación laboral Non
Deseño en fabricación mecánica - Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación Non
Deseño en fabricación mecánica - Deseño de moldes para produtos poliméricos Non
Deseño en fabricación mecánica - Automatización da fabricación Non
Deseño en fabricación mecánica - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Formación e orientación laboral Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Documentación técnica en instalacións eléctricas Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Sistemas e circuítos eléctricos Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Sistemas de produción audiovisual Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Redes telemáticas Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Sistemas de radiocomunicacións Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Sistemas integrados e fogar dixital Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións Non
Mantemento electrónico - Circuitos electrónicos analóxicos Non
Mantemento electrónico - Equipamentos microprogramables Non
Mantemento electrónico - Mantemento de equipamentos de electrónica industrial Non
Mantemento electrónico - Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento electrónicos Non
Mantemento electrónico - Formación e orientación laboral Non
Enerxías renovables - Sistemas eléctricos en centrais Non
Enerxías renovables - Subestacións eléctricas Non
Enerxías renovables - Telecontrol e automatismos Non
Enerxías renovables - Sistemas de enerxías renovables Non
Enerxías renovables - Configuración de instalacións solares fotovoltaicas Non
Mecatrónica industrial - Sistemas mecánicos Non
Mecatrónica industrial - Sistemas eléctricos e electrónicos Non
Mecatrónica industrial - Elementos de máquinas Non
Mecatrónica industrial - Procesos de fabricación Non
Mecatrónica industrial - Representación gráfica de sistemas mecatrónicos Non
Mecatrónica industrial - Configuración de sistemas mecatrónicos Non
Mecatrónica industrial - Integración de sistemas Non
Mecatrónica industrial - Simulación de sistemas mecatrónicos Non
Mecatrónica industrial - Formación e orientación laboral Non
Mecatrónica industrial - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Deseño e amoblamento - Prototipos en carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Deseño de carpintaría e moble Non
Deseño e amoblamento - Formación e orientación laboral Non
Deseño e amoblamento - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Mecanizado Non
Instalacións eléctricas e automáticas Non
Soldadura e caldeiraría Non
Carrozaría Non
Instalacións de telecomunicacións Non
Carpintaría e moble Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Non
Programación da produción en fabricación mecánica Non
Automoción Non
Construcións metálicas Non
Deseño en fabricación mecánica Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados Non
Sistemas de telecomunicacións e informáticos Non
Automatización e robótica industrial Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Electricidade e electrónica Non
Carpintaría e moble Non