Curso académico: 2019/2020
Centro: 15006754 - CIFP Ferrolterra

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Automatización e robótica industrial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Automoción
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Carpintaría e moble
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Carrozaría
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Construcións metálicas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Deseño en fabricación mecánica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Instalacións eléctricas e automáticas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Mantemento electrónico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Mecanizado
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Sistemas electrotécnicos e automatizados
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Soldadura e caldeiraría
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Enerxías renovables e eficiencia enerxética
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Equipamentos e instalacións térmicas
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Procesos de montaxe de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Representación gráfica de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos - Sistemas eléctricos e automáticos
Plan LOE Réxime de adultos Deseño e amoblamento - Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Deseño e amoblamento - Deseño de carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Deseño e amoblamento - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Deseño e amoblamento - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Deseño e amoblamento - Prototipos en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Automatización da fabricación
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Deseño de moldes e modelos de fundición
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Deseño de moldes para produtos poliméricos
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Deseño de produtos mecánicos
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Representación gráfica en fabricación mecánica
Plan LOE Réxime de adultos Deseño en fabricación mecánica - Técnicas de fabricación mecánica
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Autonomía persoal e saúde infantil
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Desenvolvemento socioafectivo
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Habilidades sociais
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Intervención con familias e atención a menores en risco social
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Primeiros auxilios
Plan LOE Réxime de adultos Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Configuración de instalacións solares térmicas
Plan LOE Réxime de adultos Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Eficiencia enerxética de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Representación gráfica de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Xestión eficiente da auga en edificación
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Motores
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas auxiliares do motor
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de seguridade e confortabilidade
Plan LOE Réxime de adultos Enerxías renovables - Configuración de instalacións solares fotovoltaicas
Plan LOE Réxime de adultos Enerxías renovables - Sistemas de enerxías renovables
Plan LOE Réxime de adultos Enerxías renovables - Sistemas eléctricos en centrais
Plan LOE Réxime de adultos Enerxías renovables - Subestacións eléctricas
Plan LOE Réxime de adultos Enerxías renovables - Telecontrol e automatismos
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de produción de calor - Instalacións eléctricas e automatismos
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de auga
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Electrónica aplicada
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Equipamentos microinformáticos
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Instalacións de megafonía e sonorización
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Instalacións de radiocomunicacións
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Instalacións domóticas
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións de telecomunicacións - Instalacións eléctricas básicas
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Automatismos industriais
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Electrónica
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Electrotecnia
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Formación en centros de traballo
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións de distribución
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións domóticas
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións eléctricas interiores
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Instalacións solares fotovoltaicas
Plan LOE Réxime de adultos Instalacións eléctricas e automáticas - Máquinas eléctricas
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Control de almacén
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Materiais en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Operacións básicas de carpintaría
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Operacións básicas de moblaxe
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo - Solucións construtivas
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento electrónico - Circuitos electrónicos analóxicos
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento electrónico - Equipamentos microprogramables
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento electrónico - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento electrónico - Mantemento de equipamentos de electrónica industrial
Plan LOE Réxime de adultos Mantemento electrónico - Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento electrónicos
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Configuración de sistemas mecatrónicos
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Elementos de máquinas
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Integración de sistemas
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Procesos de fabricación
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Simulación de sistemas mecatrónicos
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Sistemas eléctricos e electrónicos
Plan LOE Réxime de adultos Mecatrónica industrial - Sistemas mecánicos
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Execución de procesos de fabricación
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Fabricación asistida por computador (CAM)
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Interpretación gráfica
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Mecanizado por control numérico
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Programación da produción
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Verificación de produtos
Plan LOE Réxime de adultos Programación da produción en fabricación mecánica - Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Redes telemáticas
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Sistemas de produción audiovisual
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Sistemas de radiocomunicacións
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Sistemas integrados e fogar dixital
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas de telecomunicacións e informáticos - Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Documentación técnica en instalacións eléctricas
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Sistemas e circuítos eléctricos
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
Plan LOE Réxime de adultos Soldadura e caldeiraría - Interpretación gráfica
Plan LOE Réxime de adultos Soldadura e caldeiraría - Mecanizado
Plan LOE Réxime de adultos Soldadura e caldeiraría - Metroloxía e ensaios
Plan LOE Réxime de adultos Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera natural
Plan LOE Réxime de adultos Soldadura e caldeiraría - Trazado, corte e conformación
Plan LOE Proba libre Automatización e robótica industrial
Plan LOE Proba libre Automoción
Plan LOE Proba libre Carpintaría e moble
Plan LOE Proba libre Carrozaría
Plan LOE Proba libre Construcións metálicas
Plan LOE Proba libre Deseño en fabricación mecánica
Plan LOE Proba libre Educación infantil
Plan LOE Proba libre Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Plan LOE Proba libre Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Proba libre Instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Proba libre Instalacións eléctricas e automáticas
Plan LOE Proba libre Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo
Plan LOE Proba libre Mantemento electrónico
Plan LOE Proba libre Mecanizado
Plan LOE Proba libre Programación da produción en fabricación mecánica
Plan LOE Proba libre Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Plan LOE Proba libre Sistemas electrotécnicos e automatizados
Plan LOE Proba libre Soldadura e caldeiraría
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Carpintaría e moble
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Electricidade e electrónica