Curso académico: 2019/2020
Centro: 15026753 - IES A Pontepedriña
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Actividades comerciais Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Comercio internacional Non
Xestión de vendas e espazos comerciais Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Comercialización de produtos alimentarios - Mercadotecnia do comercio alimentario Non
Comercialización de produtos alimentarios - Atención comercial en negocios alimentarios Non
Comercialización de produtos alimentarios - Seguridade e calidade alimentaria no comercio Non
Comercialización de produtos alimentarios - Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados Non
Comercialización de produtos alimentarios - Ofimática aplicada ao comercio alimentario Non
Comercialización de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Xestión de vendas e espazos comerciais - Xestión económica e financeira da empresa Non
Xestión de vendas e espazos comerciais - Márketing dixital Non
Xestión de vendas e espazos comerciais - Políticas de márketing Non
Xestión de vendas e espazos comerciais - Formación e orientación laboral Non
Xestión de vendas e espazos comerciais - Investigación comercial Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Actividades comerciais Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Comercio internacional Non
Xestión de vendas e espazos comerciais Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Servizos comerciais Non
Educación secundaria obrigatoria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non