Curso académico: 2019/2020
Centro: 27020793 - CIFP Porta da Auga
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Instalacións eléctricas e automáticas Non
Xestión administrativa Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Atención a persoas en situación de dependencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Automoción Non
Administración e finanzas Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Carrozaría - Elementos amovibles Non
Carrozaría - Formación e orientación laboral Non
Carrozaría - Mecanizado básico Non
Carrozaría - Preparación de superficies Non
Carrozaría - Elementos fixos Non
Xestión administrativa - Operacións administrativas da compravenda Non
Xestión administrativa - Tratamento informático da información Non
Xestión administrativa - Técnica contable Non
Xestión administrativa - Operacións administrativas de recursos humanos Non
Xestión administrativa - Operacións auxiliares de xestión de tesouraría Non
Xestión administrativa - Formación e orientación laboral Non
Xestión administrativa - Comunicación empresarial e atención á clientela Non
Xestión administrativa - Empresa e administración Non
Xestión administrativa - Tratamento da documentación contable Non
Xestión administrativa - Inglés Non
Xestión administrativa - Empresa na aula Non
Construción - Construción Non
Construción - Fábricas Non
Construción - Revestimentos Non
Construción - Encofrados Non
Construción - Formigón armado Non
Construción - Formación e orientación laboral Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Construción Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Interpretación de planos de construción Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Solados, azulexados e chapados Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Revestimentos continuos Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Particións prefabricadas Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Anteparos e chans técnicos Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Teitos suspendidos Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Revestimentos lixeiros Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Pintura decorativa en construción Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Formación e orientación laboral Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica Non
Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral Non
Electromecánica de maquinaria - Motores Non
Electromecánica de maquinaria - Sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros Non
Electromecánica de maquinaria - Circuítos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade Non
Electromecánica de maquinaria - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Electromecánica de maquinaria - Sistemas auxiliares do motor diésel Non
Electromecánica de maquinaria - Sistemas de forza e detención Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Automoción - Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares Non
Automoción - Elementos amovibles e fixos non estruturais Non
Automoción - Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Técnicas e procesos en instalacións eléctricas Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Configuración de instalacións eléctricas Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados - Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Instalacións eléctricas e automáticas Non
Carrozaría Non
Xestión administrativa Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Obras de interior, decoración e rehabilitación Non
Atención a persoas en situación de dependencia Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Automoción Non
Sistemas electrotécnicos e automatizados Non
Administración e finanzas Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Servizos administrativos Non
Mantemento de vehículos Non