Curso académico: 2019/2020
Centro: 36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Carpintaría e moble
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Carrozaría
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Automoción
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Construcións metálicas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Deseño e amoblamento
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Deseño en fabricación mecánica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Enerxías renovables
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carrozaría - Elementos amovibles
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carrozaría - Elementos metálicos e sintéticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carrozaría - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carrozaría - Mecanizado básico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Carrozaría - Preparación de superficies
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Mecanizado básico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Motores
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas auxiliares do motor
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de carga e arranque
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de seguridade e confortabilidade
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de transmisión e freada
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Control de almacén
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Instalación de carpintaría
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Instalación de estructuras de madeira
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Instalación de moblaxe
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Materiais en carpintaría e moble
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Operacións básicas de carpintaría
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Operacións básicas de moblaxe
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Planificación da instalación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalación e amoblamento - Solucións construtivas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor - Configuración de instalacións caloríficas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de auga
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Configuración de instalacións de frío e climatización
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Instalacións eléctricas e automatismos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Máquinas e equipamentos térmicos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización - Técnicas de montaxe de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Interpretación gráfica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Mecanizado
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Metroloxía e ensaios
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Montaxe
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera natural
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera protexida
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría - Trazado, corte e conformación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Elementos amovibles e fixos non estruturais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Estruturas do vehículo
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Técnicas de comunicación e de relacións
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Tratamento e recubrimento de superficies
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Automoción - Xestión e loxística do mantemento de vehículos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Certificación enerxética de edificios
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Configuración de instalacións solares térmicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Eficiencia enerxética de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Equipamentos e instalacións térmicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Procesos de montaxe de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Representación gráfica de instalacións
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Xestión eficiente da auga en edificación
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Caracterización de materiais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Interpretación gráfica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Moldeamento aberto
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Moldeamento pechado
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Programación da produción
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Verificación de produtos conformados
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Carpintaría e moble
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Carrozaría
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalación e amoblamento
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións de produción de calor
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións frigoríficas e de climatización
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Soldadura e caldeiraría
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Automoción
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Construcións metálicas
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Deseño e amoblamento
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Deseño en fabricación mecánica
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Enerxías renovables
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Mantemento de vehículos