Curso académico: 2019/2020
Centro: 36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Soldadura e caldeiraría Non
Carrozaría Non
Carpintaría e moble Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Instalacións frigoríficas e de climatización Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Non
Automoción Non
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Non
Construcións metálicas Non
Deseño en fabricación mecánica Non
Enerxías renovables Non
Deseño e amoblamento Non
Ciclos formativos Réxime de adultos Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Carrozaría - Elementos amovibles Non
Carrozaría - Formación e orientación laboral Non
Carrozaría - Mecanizado básico Non
Carrozaría - Preparación de superficies Non
Carrozaría - Elementos metálicos e sintéticos Non
Soldadura e caldeiraría - Interpretación gráfica Non
Soldadura e caldeiraría - Trazado, corte e conformación Non
Soldadura e caldeiraría - Mecanizado Non
Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera natural Non
Soldadura e caldeiraría - Metroloxía e ensaios Non
Soldadura e caldeiraría - Soldadura en atmosfera protexida Non
Soldadura e caldeiraría - Montaxe Non
Soldadura e caldeiraría - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Soldadura e caldeiraría - Formación e orientación laboral Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de transmisión e freada Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Mecanizado básico Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Motores Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de carga e arranque Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de seguridade e confortabilidade Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Formación e orientación laboral Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas auxiliares do motor Non
Instalacións de produción de calor - Configuración de instalacións caloríficas Non
Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas Non
Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de auga Non
Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar Non
Instalacións de produción de calor - Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos Non
Instalacións de produción de calor - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Máquinas e equipamentos térmicos Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Técnicas de montaxe de instalacións Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Instalacións eléctricas e automatismos Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Configuración de instalacións de frío e climatización Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Formación e orientación laboral Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción Non
Instalacións frigoríficas e de climatización - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Instalación e amoblamento - Materiais en carpintaría e moble Non
Instalación e amoblamento - Solucións construtivas Non
Instalación e amoblamento - Operacións básicas de carpintaría Non
Instalación e amoblamento - Operacións básicas de moblaxe Non
Instalación e amoblamento - Control de almacén Non
Instalación e amoblamento - Planificación da instalación Non
Instalación e amoblamento - Instalación de moblaxe Non
Instalación e amoblamento - Instalación de carpintaría Non
Instalación e amoblamento - Instalación de estructuras de madeira Non
Instalación e amoblamento - Formación e orientación laboral Non
Instalación e amoblamento - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Procesos de montaxe de instalacións Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Configuración de instalacións solares térmicas Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Representación gráfica de instalacións Non
Automoción - Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Equipamentos e instalacións térmicas Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Eficiencia enerxética de instalacións Non
Automoción - Técnicas de comunicación e de relacións Non
Automoción - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Automoción - Formación e orientación laboral Non
Automoción - Estruturas do vehículo Non
Automoción - Tratamento e recubrimento de superficies Non
Automoción - Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe Non
Automoción - Elementos amovibles e fixos non estruturais Non
Automoción - Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade Non
Automoción - Xestión e loxística do mantemento de vehículos Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Formación e orientación laboral Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Certificación enerxética de edificios Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Xestión eficiente da auga en edificación Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Interpretación gráfica Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Programación da produción Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Caracterización de materiais Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Moldeamento pechado Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Moldeamento aberto Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Verificación de produtos conformados Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Formación e orientación laboral Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros - Empresa e iniciativa emprendedora Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Soldadura e caldeiraría Non
Carrozaría Non
Carpintaría e moble Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Instalacións de produción de calor Non
Instalacións frigoríficas e de climatización Non
Instalación e amoblamento Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Non
Automoción Non
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Non
Construcións metálicas Non
Deseño en fabricación mecánica Non
Enerxías renovables Non
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros Non
Deseño e amoblamento Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Mantemento de vehículos Non