Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de formación profesional de ciclo superior

 

Datos da persoa solicitante
 calendario 

 

E, na súa representación (cubrir só no caso de actuar como representante. Deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

 

Outros datos da persoa solicitante
1.-País de residencia actual:
2.-Tempo de residencia continuada no estranxeiro (nº anos; nº meses):
3.-Titulación de acceso ao ciclo de grao superior:
4.-País da titulación presentada:
4.1.-Para titulación española: nota media da titulación de acceso a ciclos:
4.2.-Para titulación estranxeira: nota media da homologación:

 

Tipo de persoa solicitante
Emigrante nacido/a en Galicia
Emigrante non nacido/a en Galicia pero que residiu en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar
Descendente por consanguinidade de emigrante nacido/a ou que residise dez (10) anos en Galicia. Indiquese o parentesco

 

A persoa solicitante ou representante declara
 1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
  Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención
  Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as que a continuación se relaciónan:

  Organismo Importe solicitado (€) Importe concedido (€)
 2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e que reúnen todos os requisitos exixidos na convocatoria.
 3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 de Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
 5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
 6. Que autoriza á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a ceder os datos persoais aos centros educativos de Galicia así como aqueles organismos do sector público e aos distintos axentes necesarios na tramitación deste programa
 7. Que autoriza á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a consultar os datos persoais, académicos e relativos ao proceso de admisión.
 8. Que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.
 9. Que participará no proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional de grao superior sostido con fondos públicos, de réxime ordinario, nun proxecto de formación profesional dual ou nun mínimo de 800 horas no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

 

Documentación que se presenta
Dni da persoa solicitante, de selo caso

Pasaporte ou outro documento acreditativo da identidade ou nacionalidade española, para as persoas solicitantes que non teñan DNI (documento nacional de identidade) español.

Documentación acreditativa da residencia actual no estranxeiro

Documentación xustificativa do tempo de residencia no estranxeiro durante un mínimo de dous anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data de fin de prazo de presentación de solicitude

Documentación acreditativa da súa vinculación con Galicia: do nacemento en Galicia ou a residencia nesta comunidade autónoma de xeito continuado durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar ou, de ser o caso, de ser descendente dunha persoa que cumpra algunha destas condición, e do seu nacemento no estranxeiro.

Para as persoas solicitantes nacidas no estranxeiro, documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego no Padrón de Españois Residentes no Extranxeiro (PERE), ou calquera outra documentación acreditativa deste aspecto.

Comprobación de datos
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos. Opóñome á consulta
Dni da persoa solicitante, de selo caso
Datos do proceso de admisión
Expediente académico
Volver