Calculadora simulación prezos comedores

Permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Inicio

Introduza os importes das casiñas da declaración da renda requeridas e o número de membros da unidade familiar
Declaración conxunta
Resultado

Decreto 132/2013 do 1 de agosto, DOG nº 154 do 13/08/2013, polo que se regulan os comedores escolares dependentes da consellería con competencias en materia de educación.