Repositorio de contidos educativos

 • Art-quitecturas 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  Art-quitecturas

  Recoñecer e diferenciar visualmente os principais elementos

  construtivos e estruturais que compoñen os diferentes estilos.

 • As máquinas 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  As máquinas

  Secuencia didáctica destinada ao estudo do concepto de máquina,

  os seus compoñentes e tipoloxía, facendo especial fincapé na

  panca e os seus tipos.

 • Azar y probabilidad 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  Azar y probabilidad

  Secuencia didáctica sobre o azar, a probabilidade, a súa representación matemática e o impacto na vida diaria.

 • Carta formal/informal 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  Carta formal/informal

  OA no que se distinguirán os tipos de cartas en función das condicións do contexto e do receptor.

 • Divisibilidad Array Educación Primaria 27/09/2010

  Divisibilidad

  Secuencia didáctica que trata conceptos como: concepto e cálculo de múltiplo e divisor, primos, regras de divisibilidade.

 • Do sistema solar ao noso planeta 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  Do sistema solar ao noso planeta

  Estudo dos astros e do planeta Terra no relativo a capas,

  representación e movementos.

 • El diálogo y la conversación 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  El diálogo y la conversación

  Respecto das quendas de palabra. Rexistro formal e informal. Adecuación ao contexto. Muletillas e rutinas lingüí­sticas.

 • El tiempo 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  El tiempo

  Presenta as unidades de tempo máis utilizadas e as súas equivalencias. Exercita a transformación de unidades e a realización de cálculos sinxelos con medidas temporais para resolver problemas.

 • El volumen 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  El volumen

  Secuencia didáctica para o estudo do concepto de volume, coordenadas de tres dimensións e unidades.

 • Elementos de una carta 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  Elementos de una carta

  Obxecto de aprendizaxe referido aos elementos dunha carta: saúdo, mensaxe, despedida, lugar, data, sinatura e posdata. OA no que deberán colocar correctamente os elementos comúns a unha carta.