A lingua dos textos descritivos

Icona iDevice

Obxectivos xerais

Cando remates esta sección serás quen de:

 • Explicar cales son as características que presenta un texto descritivo.
 • Usar con corrección adxectivos e substantivos e recoñecer o seu sentido.

Para iso previamente debes:

 • Coñecer cales son as características lingüísticas dos textos descritivos
 • Distinguir adxectivos e substantivos.
 • Recoñecer adverbios de lugar e outras expresións locativas.
 • Coñecer os verbos atributivos.
 • Coñecer algúns recursos literarios usados nas descricións.

Índice de contidos

Características lingüísticas dos textos descritivos.

 • Actividades.

O adxectivo.

 • Que é un adxectivo e como se recoñece.
 • Clases de adxectivos.
 • Concordania e colocación.
 • O xénero e o número.
 • O grao do adxectivo.
 • Ortografía: as conxuncións comparativas.

O substantivo.

 • Que é un substantivo e como se recoñece.
 • Tipos de substantivos.