Autoavaliación 01

Comproba os teus coñecementos
Sinala as afirmacións verdadeiras:
A descrición conta historias sobre seres e obxectos
Verdadeiro Falso
A descrición explica como son os seres, os obxectos, os lugares etc.
Verdadeiro Falso
A descrición permite imaxinar como é unha persoa, por exemplo, sen vela.
Verdadeiro Falso
Unha descrición recolle todos os detalles de como son as persoas, os obxectos, os lugares etc
Verdadeiro Falso
Unha descrición recolle só algunhas características do ser, obxecto, lugar, fenónmeno ou proceso descrito.
Verdadeiro Falso
Segundo para que se faga a descrición, podemos dividila en descrición técnica e descrición literaria.
Verdadeiro Falso