Autoavaliación 02

Comproba os teus coñecementos
Sinalas as afirmacións verdadeiras
A descrición técnica aparece en textos técnicos e científicos.
Verdadeiro Falso
A descrición técnica aparece en ámbitos tan diversos como a xeografía, a arquitectura ou as ciencias da natureza.
Verdadeiro Falso
A descrición técnica aparece frecuentemente na literatura.
Verdadeiro Falso
Coa descrición técnica preténdese dar a coñecer como son realmente os seres, os obxectos, os lugares etc.
Verdadeiro Falso
Coa descrición técnica preténdese dar a nosa opinión sobre seres, lugares, obxectos etc.
Verdadeiro Falso
Na descrición técnica moitas palabras hai que entendelas en sentido figurado.
Verdadeiro Falso
Na linguaxe denotativa as palabras teñen o seu sentido recto, é dicir, o significado obxectivo, no que todos os falantes están de acordo.
Verdadeiro Falso
Nas descricións técnicas a linguaxe é denotativa, é dicir, non teñen cabida as sensacións que as palabras nos poidan transmitir.
Verdadeiro Falso
As descricións técnicas úsanse principalmente para definir, explicar ou convencer.
Verdadeiro Falso
As descricións técnicas úsanse coa finalidade de convencer en textos como enciclopedias ou dicionarios.
Verdadeiro Falso
As descricións técnicas úsanse coa finalidade de explicar en textos como manuais de instrucións ou textos de carácter científico.
Verdadeiro Falso
As descricións técnicas presenta unha ordenación lóxica da información.
Verdadeiro Falso
As descricións técnicas carracterízanse pola subxectividade, é dicir, polas opinións particulares de quen fai a descrición.
Verdadeiro Falso